Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:734 (2008-2009)
Innlevert: 18.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 26.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Mener statsråden at det er rimelig at fylkesmannen kan velte planen om en utbygging av Varingskollen skisenter med en ny skitrasé og skitunnel i Nittedal?

Begrunnelse

Et helt kommunestyre i Nittedal stiller seg bak planene som kan gjøre Varingskollen i Nittedal kommune til et av de store skianleggene på Østlandet. Varingskollen ligger innenfor den markagrensen som er trukket, og fylkesmannen har funnet at utvidelsen av området for alpinsenter vil være i strid med rikspolitiske bestemmelser for marka. Det er også noe merkelig at Miljøverndepartementet har trukket markagrensen halvveis gjennom skianlegget.
Skianlegget vil ha stor betydning som en utviklings aktør på Romerike og for innbyggerne både i Nittedal, Oslo og resten av Romerike. I planen er Varingskollen alpinsenter tenkt utvidet med nye traséer, ny skiheis og tilrettelegge for en skitunnel.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Etter opplysninger Miljøverndepartementet har innhentet i denne saken er planene for utvidelse av Varingskollen alpinsenter fremmet gjennom arealplan til kommuneplanen for Nittedal 2009-2020. I forbindelse med høringen av arealplanen fremmet Fylkes-mannen i Oslo og Akershus flere innsigelser til planen ved brev av 23. januar 2009.

Innsigelsen vedrørende omhandlede sak ble begrunnet i at den foreslåtte utvidelsen av alpinsenteret ville være i strid med rikspolitiske bestemmelser (RPB) for Marka, og at det derfor ikke kan gis samtykke til den foreslåtte endringen av arealformål. Det ble imidlertid pekt på at RPB vil bli avløst av ny markalov, noe som vil kunne påvirke rammene for idrettsanlegg i markasonen. I sin høringsuttalelse peker fylkesmannen også på at han ikke vil avvise at det kan være aktuelt med en utvidelse av dette anlegget, men at dette eventuelt bør vurderes nærmere når markaloven er trådt i kraft.

Slik saken nå står, er arealplanen til videre behandling i kommunen og det er ikke tatt stilling til spørsmålet om mekling i saken. Dersom mekling ikke avholdes, eller den ikke fører fram, vil arealplanen bli oversendt departementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen har således på korrekt måte behandlet den foreliggende saken etter reglene i plan- og bygningsloven og RPB for Marka. En endelig avgjørelse i saken, vil som nevnt ovenfor, mest sannsynlig bli truffet etter behandling av arealplanen i departementet.