Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:736 (2008-2009)
Innlevert: 18.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil fiskeri- og kystministeren gjøre for å sikre inntektsgrunnlaget for Borgundfjordfiskerne på Mørekysten, og vil statsråden sørge for at også Møre og Romsdal blir representert i kysttorskgruppa?

Begrunnelse

Etter anbefalinger fra Havforskningsinstituttet (HI) er Borgundfjorden for første gang blitt vernet for alt fiske utenom håndsnøre fra 1. mars. Formålet er å verne kysttorsken kan Fiskeribladet Fiskaren og Sunnmørsposten berette onsdag 18. februar. De viser til at Fiskeri- og kystministeren etter råd fra havforskeren har vedtatt å stenge det tradisjonelle Borgundfjordfisket etter torsk fra 1. mars og ut april, uten at yrkesutøverne er tatt med på råd. Fiskerne er sterkt kritisk til stengning av Borgundfjordfiske og mener fremgangsmåten er både alvorlig og urimelig. Fiskeribladet Fiskaren kan også vise til at ingen fiskere fra Møre og Romsdal er representert i kysttorskgruppa som ble nedsatt i 2006 og som årlig er den som trekker opp retningslinjene for kysttorskefisket. Det vises her til at mens nordnorske fiskere er sterkt representert i gruppen med en fiskerrepresentant fra hvert fylke, mangler Møre og Romsdal en slik representant.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Begrunnelsen for spørsmålet er at lokale fiskere har reagert på at Borgundfjorden i en periode fra 1. mars til 30. april vil være stengt for alt fiske, med unntak for fiske med stang og håndsnøre. Videre viser representanten Røbekk Nørve til at ingen fiskere fra Møre og Romsdal er representert i kysttorskgruppa som årlig gir råd om kysttorskfisket.

Både nasjonal lovgivning og internasjonale forpliktelser tilsier at vi må forvalte fiskeressursene på en bærekraftig måte, og det innebærer også restriksjoner for fiskerne når bestandssituasjonen tilsier det.

Bestanden av norsk kysttorsk har gått nedover i mange år. Allerede i 2004 ble det innført særskilte vernetiltak for å redusere og begrense både yrkesfisket og fritidsfisket. Disse tiltakene har først og fremst blitt iverksatt i de tre nordligste fylkene, og det er nå mulig å se en viss positiv utvikling for kysttorsken lengst i nord.

Vernetiltakene for kysttorsken ble ytterligere styrket i 2009, og et av de nye tiltakene var opprettelsen av et særskilt verneområde i Borgundfjorden i gyteperioden for kysttorsk. Det har i flere år vært et tilsvarende område ved Henningsvær i Nordland.

Bakgrunnen for vernet i Borgundfjorden er at dette er et av de viktigste gyteområdene for kysttorsken i denne regionen, og prøver fra området viser at det i all hovedsak er kysttorsk som har blitt fisket i dette området. Ved å verne området i gyteperioden kan rekrutteringen til bestanden ta seg opp, og dette er avgjørende både med tanke på biologisk mangfold og framtidig fiske av kysttorsk.

Fiskerne høster av fellesskapets ressurser, og denne muligheten må være balansert mot samfunnets plikt til å forvalte de viltlevende marine ressursene på en bærekraftig måte. Det innebærer at det må settes i verk reguleringer og begrensninger i fiskemulighetene når hensynet til bestandene tilsier at det er nødvendig. Ved å verne Borgundfjorden nå, forsøker vi å skape et grunnlag for sterke kysttorskbestander i framtida, og dermed også et framtidig inntektsgrunnlag for fiskerne. Et kortsiktig inntektsbortfall fra fisket i et meget lite område kan kompenseres gjennom å fiske andre steder og etter andre arter. Jeg vil minne om at kystfiskerne kan fiske tilnærmet fritt etter sei, hyse, brosme og en rekke andre fiskeslag.

Alle begrensninger og reguleringer har naturligvis en kortsiktig negativ effekt for fiskerne, men hensynet til ressursene må veie tyngst. I dette tilfellet er det kysttorsken som må beskyttes, og dermed vil også tiltakene gå mest utover de som fisker kystnært.

Når det gjelder fiskernes representanter i kysttorskgruppa så er disse oppnevnt på bakgrunn av innstilling fra næringsorganisasjonene. Dersom organisasjonene mener at den geografiske representasjonen ikke er tilfredsstillende, kan vi gjøre endringer i utvalget basert på råd fra organisasjonene. Jeg har imidlertid ikke fått noen signaler om dette, og legger til grunn at organisasjonene har pekt ut sine representanter på en demokratisk og representativ måte.