Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:739 (2008-2009)
Innlevert: 18.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): I forbindelse med ankebehandling av saken om statsstøtte til Frelsesarmeens barn og unge for 2009 er en rekke spørsmål stilt fra Barne- og likestillingsdepartementet til Frelsesarmeen, gjengitt i Vårt Land 18.februar 2008.
Har departementet hjemmel for å stille den type spørsmål til en frivillig organisasjon, og mener statsråden at det er god forvaltningsskikk fra Barne- og likestillingsdepartementets side å stille spørsmål av en slik karakter?

Begrunnelse

Fordelingsutvalget vedtok i desember ikke å fornye statsstøtten til Frelsesarmeens barne- og ungdomsarbeid på bakgrunn av ny instruks om tildeling av statstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Saken er anket inn for Barne- og likestillingsdepartementet og ligger pr dags dato til behandling i departementet. I denne forbindelse har, i følge oppslag i Vårt Land 18.februar 2008, en rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet stilt en rekke spørsmål til Frelsesarmeen rundt praksis av organisasjonens retningslinjer.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er normalt at departementet innhenter nødvendig informasjon fra partene i en klagesak slik at beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag. Dette følger også av bestemmelser i forvaltningsloven som definerer krav til forsvarlig saksbehandling i forvaltningen.

I den konkrete saken var det et ønske om å avklare noen spørsmål knyttet til klagebehandlingen, og det ble sendt e-poster til Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU). Spørsmålene må også sees på bakgrunn av at forskriften, som regulerer tilskuddene til barne- og ungdomsorganisasjonene, i noen grad åpner for skjønn og overveielser. Jeg vil for øvrig på bakgrunn av denne saken vurdere behovet for å klargjøre forskriftens bestemmelser.