Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:740 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 26.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media er det 19.2.2009 igjen satt fokus på konsekvensene av at regjeringen ikke følger opp løftet fra Soria-Moria om å "styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave". Utilstrekkelige budsjetter og fortsatt skjevdeling fører til at Helse-Bergen knapt har penger til lønn. Direktøren varsler at permitteringer kan bli resultatet.
Hva vil statsråden gjøre på kort og lenger sikt for at økonomien ved Haukeland Sykehus bedres og full drift sikres?

Begrunnelse

Helse-Bergen har en kassakreditt på 1,4 mrd kr. Ved årsskiftet var nesten hele kreditten brukt opp. Fem hundre mellomledere ble i forrige uke informert om den vanskelig situasjonen. Angst for permitteringer og usikkerhet i forhold til jobb sprer seg lett når slike meldinger kommer fra sykehusets ledelse på bakgrunn av de økonomiske rammebetingelsene som Regjeringen har lagt gjennom statsbudsjettet spesielt og finansieringen av sykehusene generelt. Pasientene kan med god grunn konstatere at sykehusenes økonomi er forverret, helsekøen vokser og ventetiden øker under Regjeringen Stoltenberg. Regjeringen er villig til å bruke 20 mrd på en tiltakspakke, men er kun bekymret for sykehusenes bygninger og vedlikehold. Behandling av pasienter er sykehusenes hovedoppgave. Det må være mulig å få på plass tiltak som også gir de store sykehusene - spesielt Haukeland Sykehus - avklart økonomi for hele 2009 som fjerner trusselen om permitteringer og som sikrer at flest mulig pasienter blir behandlet fortest mulig.
Jeg viser for øvrig til uttalelse fra styreleder i Helse-Bergen:

Styreleder Ranveig Frøiland sier situasjonen er bekymringsfull:
Vi har allerede fått beskjed om at det er nytteløst å søke om utvidet driftskreditt i år.
Det viktigste nå er å få balanse i driftsbudsjettet, og også få opparbeidet en reserve slik at vi har noe å gå på til å dekke uforutsette kostnader, sier Frøiland .Likevel mener jeg vi må gjøre en henvendelse til Helse Vest allerede nå slik at regionforetaket er oppmerksom på den vanskelige situasjonen, sier Frøiland.

Jeg håper statsråden raskt kan sørge for nødvendige tiltak for å sikre økonomien og derved full drift ved Haukeland Sykehus.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Denne regjeringen har vært svært opptatt av at sykehusene skal ha tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å kunne yte tjenester av god kvalitet. Derfor ble det i Soria

Moria-erklæringen lagt vekt på å styrke sykehusenes økonomi. I statsbudsjettet for 2009 er det lagt til grunn en kraftig styrking av sykehusenes økonomi slik at sykehusene kan behandle flere pasienter. Denne regjeringen har også startet opprettingen av den såkalte skjevfordelingen mellom regionale helseforetakene, og Helse Vest RHF har som følge av dette fått 243 millioner kroner i økt bevilgning i 2009 og vil få ytterligere 257 millioner kroner i 2010.

Regjeringens satsning på sykehusene har dermed innvirkning på budsjettet til Helse Bergen. Jeg er kjent med at inntektsrammen til Helse Bergen HF har økt fra 5,8 mrd. kroner i 2008 til 6,2 mrd. kroner i 2009. Hensyntatt prisstigning og underskudd fra i fjor, er det en reell vekst i budsjettet på hele 107 mill. kroner i forhold til faktisk aktivitetsnivå i 2008. Dette viser at denne regjeringen følger opp løftene om å styrke sykehusenes økonomi slik at sykehusene har ressurser og kompetanse til å kunne yte tjenester av god kvalitet.

Styring og kontroll med ressursbruken inngår som en viktig premiss i kvalitetsbegrepet. Skal sykehusene gjøre de riktige faglige prioriteringer og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen, må dette være på plass. Dessverre er det slik at Helse Bergen nå over flere år har brukt mer midler enn de har hatt tilgjenglig. I fjor brukte Helse Bergen 110 mill. kroner mer enn hva budsjettet deres tilsa. Derfor er det nå avgjørende at Helse Bergen tar grep. Manglende kontroll med ressursbruken kan ingen bevilge seg bort fra. Det er heller ikke slik at dette kan løses gjennom å gi økte driftskreditter til sykehusene, slik som representanten Sortevik antyder i sin begrunnelse for spørsmålet.

Det er de regionale helseforetakene – i dette tilfelle Helse Vest – som er ansvarlig for å påse at regionens helseforetak iverksetter nødvendige tiltak. Helseforetakene tar dette arbeidet på alvor, og jeg vet det arbeides aktivt og målbevist for å tilpasse seg gjeldende rammebetingelser.

Jeg har gjennom mitt departement tett og god dialog med de regionale helseforetakene. Sykehusene styres ikke etter enkeltoppslag i media, men jeg vil jeg forsikre representanten Sortevik om at utviklingen følges nøye opp – herunder at det skal gis et faglig og kvalitativt godt pasienttilbud ved landets sykehus.