Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:745 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): På Østlandet er det for tiden svært lang ventetid for folk som ønsker å ta førerprøve. Når man har bestått teoriprøven og skal melde seg til opp til førerprøve, er ventetiden to og en halv måned. På Lillestrøm er første ledige time 7. mai, mens folk i Follo må vente helt til 12. mai. Vi står nå foran en aktiv vårperiode der mange ønsker å ta førerprøve, og en må forvente økt tilstrømning.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å redusere køene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at ventetiden for å avlegge førerprøve kan være lang ved enkelte trafikkstasjoner, og at det er store variasjoner mellom vegvesenets regioner og distrikt.

Vegdirektoratet opplyser eksempelvis at situasjonen i Region øst i uke 12 er at fire trafikkstasjoner har fra to til syv virkedager ventetid frem til første dag med to ledige praktiske prøver i klasse B. Tre trafikkstasjoner har fra 13 til 17 dager. Tre stasjoner har fra 23 til 34 dager, og fem stasjoner har fra 46 til 53 dager ventetid. Enkeltprøver er i mange tilfelle tilgjengelig på kortere tid.

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å redusere ventetiden for kandidatene og iverksatte en rekke konkrete tiltak i 2008. Herunder bedre justering mellom vegvesenets regioner i forhold til etterspørselen på tjenester, tilsetting av nye sensorer, innleie av vikarer, bruk av overtid for å avvikle prøver på kveldstid og lørdager og omdisponering av personell fra andre oppgaver.

Til sammen har tiltakene redusert gjennomsnittlig ventetid for praktisk prøve i klasse B i fire av regionene til om lag 25 virkedager, ved utgangen av 2008. Dessverre er dette fremdeles under vegvesenets interne mål om ventetid på maksimalt 15 virkedager. Region midt nådde i hovedsak dette målet i 2008 og hadde i syv av årets måneder ventetid på mellom 11 og 15 dager for å avlegge prøve til klasse B. Denne regionen hadde ikke over 23 virkedager ventetid i fjor.

Statens vegvesen har et felles bestillingssystem for hele landet der kandidatene selv kan velge prøvested. Dette gir publikum adgang til å søke det prøvestedet som har kortest ventetid. Samtidig gir dette utfordringer for vegvesenet for å tilpasse kapasiteten til lokal pågang om prøveavvikling. Tidspunktet for første tilgjengelige prøve må i tillegg passe for både kandidaten og trafikkskolen, blant annet fordi trafikkskolen holder kjøretøyet til prøven.

Jeg er kjent med at det er spesielt vanskelig å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalifisert personale på enkelte steder, herunder særlig ved enkelte sentrale trafikkstasjoner på Østlandet. Statens vegvesen har i lang tid forsøkt å øke bemanningen på disse stedene, og har gjort en stor innsats for å rekruttere nye sensorer. Likevel har særlig de større trafikkstasjonene hatt vansker med å få fylt ledige sensorstillinger. Det stramme arbeidsmarkedet i 2008 kan ha vært medvirkende til dette. For eksempel hadde Stor-Oslo distrikt gjennom hele året om lag ti ledige stillinger og relativt få søkere.

Tiltak for å redusere køene er selvsagt fortsatt nødvendig. Statens vegvesen arbeider nå med å tilrettelegge for en utdanning av sensorer som vil gjøre det mulig å rekruttere fra et bredere segment enn trafikklærerbransjen. Det vil også bli lagt opp til registrering av avvik fra interne mål to ganger i måneden distriktsvis, ikke bare for regionen samlet. Sistnevnte vil forhåpentligvis gi bedre grunnlag for oppfølging, både i regionene og fra Vegdirektoratets side. I regionene skal dette gi bedre utgangspunkt for å kunne disponere personellet så effektivt som mulig, både i og mellom distriktene.

For å øke kapasiteten på kort sikt vil Stor-Oslo distrikt øke antallet prøver per sensor per dag, fra 4 til 5.