Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:747 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 390 for 2008-2009. Statsråden opplyser at det økonomiske opplegget for reformen presenteres i kommuneøkonomiproposisjonen for 2010 som legges frem av KRD i mai 2009. Regjeringens forslag til NTP 2010-2019 er varslet fremlagt medio mars. Flytting av statlig ansvar for 17 000 km vei til fylkeskommunene er en vesentlig samferdselspolitisk endring.
Vil statsråden sørge for at det også blir redegjort for gjennomføring og finansiering av reformen i Regjeringens forslag til NTP 2010-2019?

Begrunnelse

Verken minstestandard eller økonomiske rammer er fastlagt når ansvaret for 17 000 km vei - 64 pst. av riksveinettet - flyttes fra staten til fylkeskommunene. Heller ikke er det avklart om og hvordan det vedlikeholdsmessige etterslepet på denne delen av riksveinettet skal dekkes inn og hvordan dette skal finansieres.
Det er åpenbart at en omorganisering som flytter ansvaret for nesten 2/3 av det veinettet som staten i dag har ansvaret for er en betydelig endring i samferdselspolitikken og bør behandles som dette; ikke bare som del i et forsøk på å redde en havarert regionreform gjennom å tilføre fylkene nye oppgaver de ikke har forutsetning eller økonomi til å håndtere.
Derfor må denne endringen få bred omtale i ny NTP 2010-2019 og ikke minst må det bes redegjort for finansieringsgrunnlaget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en følge av forvaltningsreformen får fylkene ansvaret for det vesentligste av dagens øvrige riksvegnett etter 01.01.2010. Fylkeskommunene og Oslo kommune overtar ansvaret for øvrige riksveger og øvrige riksvegferjeforbindelser med den standard de har og tilførende rettigheter og forpliktelser slik de er på overtakelsestidspunktet.

Forvaltningsreformen innebærer også en vesentlig endring i hvilket vegnett staten etter 01.01.2010 skal være ansvarlig for. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 presenterer hovedtrekkene i den statlige samferdselspolitikken framover og konsekvensene av forvaltningsreformen vil naturlig nok ha en sentral plass i dette. Faktiske endringer i fylkeskommunenes inntekter som en følge av forvaltnings-reformen vil presenteres i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2010.