Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:749 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Dagens Næringsliv 19. februar får skatteytere ikke beskjed og begrunnelse når ligningen endres.
Hva vil finansministeren foreta seg for å rydde opp slik at skatteytere får informasjon om grunnlaget for endringer i ligningen?

Begrunnelse

Skatteetaten innrømmet i fjor at de hadde svikt i rutinene, og lovet bedring, slik at de som hadde fått ligningen endret skulle få et varsel der det klart fremgikk hvilke fradrag etaten ikke aksepterte, samt hvilken forklaring eller dokumentasjon den enkelte skatteyter måtte fremskaffe for å få godkjent fradraget.
Det ønskes besvart om de nødvendige utbedringene i rutiner hos Skatteetaten nå er foretatt, slik at skatteytere for fremtiden får nødvendig varsel og informasjon.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Varslingsplikten etter ligningsloven § 8-3 er en viktig saksbehandlingsregel som skal ivareta skattyterens rettssikkerhet og bidra til høy kvalitet på ligningen. Med forutgående varsling kan feil og misforståelser bli avklart før skattyterens selvangivelse eventuelt fravikes i det etterfølgende ligningsvedtaket. Et varsel skal derfor være utformet slik at skattyteren forstår hvilke avvik fra selvangivelsen som ligningsmyndighetene overveier, og hva som er grunnlaget for overveielsene.

På grunn av svikt i interne rutiner ved et skattekontor fikk om lag 5000 skattytere sist høst endret ligningen uten forutgående varsel. Dette var uheldig, og i strid med ligningslovens bestemmelser. Jeg har fått opplyst at de aktuelle sakene ble gjennomgått og at det ble sendt ut nye varselbrev med forlenget svarfrist til de skattyterne som ikke allerede hadde vært i kontakt med skattekontoret. Sakene til skattytere som var i kontakt med skattekontoret ble tatt opp til klagebehandling. Denne er ikke sluttført i alle sakene. Skatteetaten opplyser at det aktuelle skattekontoret har gjennomgått sine interne rutiner for å hindre tilsvarende feil i framtiden.

For øvrig har Skattedirektoratet i sine styringsbrev til skattekontorene for 2009 presisert viktigheten av å følge rutiner som sikrer korrekt rettsanvendelse og god kvalitet i saksbehandlingen. Reglene om varsling ved endring av ligning vil bli gitt særlig oppmerksomhet i etaten i forbindelse med ligningsbehandlingen i 2009.