Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:752 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når vil Regjeringen sørge for at det blir mulig å politianmelde via Internett, 7 år etter at man fikk det til i Danmark?

Begrunnelse

I Dokument nr. 8:51 (2006-2007) ba undertegnede og flere medrepresentanter Regjeringen om å etablere mulighet for politianmeldelse på Internett av mindre tyverier, tyveri av sykkel, moped, motorsykkel, trailer, personbil, vare-/lastebil, mistanke om hacking og tilfelle av barnepornografi. Dette forslaget fikk dessverre ikke regjeringspartienes støtte. Disse viste til at det var "arbeid i gang i regi av Politidirektoratet" og at det ville " bli vurdert en løsning der anmeldelsene kan sendes inn fullelektronisk slik at dataene importeres direkte inn i politiets basisløsninger for behandling av straffesaker". Representantene for regjeringspartiene var fornøyd med dette da saken ble behandlet i Stortinget.
I Danmark har man allerede i syv år kunnet anmelde visse typer it-kriminalitet elektronisk. Fra en enkel e-postløsning ble muligheten for elektronisk anmeldelse utvidet for halvannet år siden, til å omfatte nevnte kategorier. Web-avdelingen hos Den danske rigspolitichefen opplyser at man har meget gode erfaringer med den utvidede ordningen. Dansk politi mottok feks i alt 25 297 anmeldelser via www.politi.dk i 2006.
Finanskrisen vil trolig medføre økt kriminalitet. Samtidig vil enkeltpersoner og bedrifters gjeldsproblemer medføre økt press mot den sivile rettspleien på grunnplanet.
Det måtte en finanskrise til for at Regjeringen skulle innse at det var ressursmessige problemer i politiet og midler til sivile stillinger ble på overtid foreslått overfor Stortinget, etter påtrykk fra Høyre. De nye 460 sivile stillingene vil imidlertid kunne bli knappe i forhold til de utfordringene finanskrisen og et endret kriminalitetsbilde vil kunne medføre. I en slik situasjon er det desto viktigere at man finner måter å avlaste politietaten på for unødvendig byråkrati og arbeidsoppgaver, og som sikrer at man får utnyttet tilgjengelige ressurser mest mulig effektivt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringens mål er et synlig og mer effektivt politi. Publikum møter politiet i mange sammenhenger, men innlevering av anmeldelse er et av de viktigste møtene.

Ny internettløsning for politiet er under utvikling. Den nye internettløsningen for politi.no lanseres etter planen 20. april 2009.

Til den nye internettløsningen er det under utvikling en webløsning for anmeldelse på nett, både som en service til befolkningen og som et tiltak for å effektivisere deler av politiets mottak av anmeldelser. Hvilke straffbare forhold som i første omgang skal kunne anmeldes via politi.no vil bli avgjort innen lanseringen.

Muligheten for anmeldelse på nett er forventet implementert i internettløsningen medio 2009. Det eksakte tidspunkt for implementeringen avgjøres i løpet av mars 2009. Politidirektoratet opplyser at for direktoratet er det avgjørende at løsningen har høy kvalitet og kvalitetskravet prioriteres foran rask implementering. I tillegg til at anmeldelse via nettet åpenbart gir økt service og brukerretting, er det viktig at ordningen blir effektiv og rasjonell også i forhold til politiets håndtering og ressursbruk. Det er vurderinger jeg deler.

Den norske løsningen vil inntil videre bygge på samme prinsipper som den danske. Ved utvikling og implementering av nye straffesakssystemer vil hensynet til internettanmeldelser bli ivaretatt og løsningen vil totalt sett bli mer avansert og effektiv ikke minst når det gjelder politiets oppfølging av sakene.

Til orientering kan opplyses om at det allerede i dag ligger skjema for forenklet anmeldelse, sammen med en kort veiledning, på politiets hjemmeside www.politiet.no.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at den bemanningsøkning som nå er under gjennomføring i politiet, startet ett par år før finanskrisen. Her er økt studentopptak til Politihøgskolen det viktigste tiltaket, siden det lave opptaket til høgskolen under den forrige regjeringen har ført til at det i dag er mangel på ansatte med politiutdanning. Studentopptaket til Politihøgskolen vil i perioden 2006-2009 være på til sammen 1 776 studenter, 648 flere studenter enn under den forrige regjeringen.

De 460 nye sivile årsverkene som politiet er tildelt i regjeringens tiltakspakke for 2009, kommer i tillegg. Ved å tilsette flere sivile, kan polititjenestemenn raskt frigjøres til operativt arbeid. Det ligger også til grunn at dette vil avhjelpe de forventede økte utfordringer for den sivile rettspleie på grunnplanet. Sammen med økningen på 250 årsverk i budsjettet for 2009, gir dette mulighet til å opprette ca 710 årsverk i år.