Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:753 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 27.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hva gjør statsråden for å sikre at private institusjoner som har avtaler med regionale helseforetak raskest mulig får utbetalt kompensasjon for økte pensjonskostnader for 2008 i tråd med Stortingets vedtak?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 59 (2007-2008) vedtok Stortinget å bevilge 320 mill kr for å sette de regionale helseforetakene i stand til å inngå avtaler med private institusjoner som tok høyde for økte pensjonskostnader. Bevilgningen ble vedtatt videreført for 2009 i Innst.S. nr. 11 (2008-2009).
Stortinget har fått informasjon om at midlene for 2008 ennå ikke er utbetalt til de respektive institusjonene, fordi det har oppstått uklarhet om rettmessigheten av dette i forhold til regler for offentlig anskaffelser og regler for statsstøtte. Flere institusjoner har fått driftsmessige utfordringer som følge av manglende utbetaling av midler til å dekke økte pensjonskostnader. Det er avgjørende at det så snart som mulig foretas utbetalinger av disse midlene i tråd med Stortingets vedtak.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Bevilgningen som skal sette de regionale helseforetakene i stand til å inngå avtaler som avspeiler økte pensjonskostnader hos de private helseinstitusjonene, ble utbetalt til de regionale helseforetakene 1. desember 2008. Før utbetaling kan skje videre ut til de private helseinstitusjonene, er det imidlertid viktig at avtalene med helseinstitusjonene gjennomgås med henblikk på regionens økonomiske ansvar for de økte kostnadene. De regionale helseforetakene har i tillegg blitt pålagt koordinering på tvers av regionene for derigjennom å oppnå likebehandling av helseinstitusjonene der forholdene tilsier det. Dette er jeg kjent med at de regionale helseforetakene har sørget for.

Utover de rent avtalemessige forholdene, arbeides det nå også med å avklare enkelte problemstillinger knyttet til anskaffelsesregelverket og statsstøttereglene. Jeg er kjent med at de regionale helseforetakene har utarbeidet juridiske notater vedrørende forståelsen av disse områdene. I tillegg har departementet gjennom brev til de regionale helseforetakene datert 20. februar 2009 gitt et sammendrag av hvilke vurderinger som kan være relevante, og merknader til noen av disse. Utbetaling fra de regionale helseforetakene vil skje så snart disse spørsmålene er avklart. Jeg tar sikte på at dette skal kunne skje i nærmeste framtid.

Til representant Lønnings orientering, har jeg også svart på et tilnærmet likelydende spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 719 fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy.