Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:763 (2008-2009)
Innlevert: 23.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hvordan vurderer statsråden vedtaket som er fattet om omstrukturering av sengeposter ved Ålesund sykehus, i forhold til tilbudet til pasientene og prosessen forut for vedtaket?

Begrunnelse

Helse Sunnmøre HF fattet 27. januar 2009 et vedtak om å omstrukturere flere sengeposter ved Ålesund sykehus for å redusere kostnader tilsvarende 18,7 mill. kr. Det ble lagt til grunn at prosessene kunne innebærer risiko, og at vedtaket ville ha konsekvenser for de ansatte. Det skulle nedsettes arbeidsgrupper for å utrede konkrete tiltak nærmere. Ifølge informasjon fra ansatte ved Ålesund sykehus ble de konkrete tiltakene gjort kjent for de ansatte 9. februar d.å. uten forutgående drøftinger. Fagmiljøene stiller spørsmål ved om tilbudet til pasientene vil bli vesentlig forringet gjennom en betydelig reduksjon i sengekapasiteten. Det pekes særlig på at gynekologisk avdeling vil få redusert operativ virksomhet. Dette vil kunne føre til mindre kompetanse og et dårligere tilbud også ved fødeavdelingen, herunder ved neonatalavdelingen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Midt-Norge RHF har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. Gjennom oppdragsdokumentet har RHF’et fått i oppdrag å utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskrav innenfor de rammer og mål som er gitt og de midlene som Stortinget har bevilget. Det regionale helseforetaket vurderer at de skisserte omstillingene ved Helse Sunnmøre HF er nødvendige for å få til et bedre og mer samordnet tilbud til pasientene innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Helse Sunnmøre HF fattet 27. januar 2009 vedtak for å møte urealiserte tiltak i budsjettet for 2009. Vedtaket innebærer omrokkering av sengepostene ved Ålesund sjukehus som, ifølge styrevedtaket, vil medføre både kvalitativt bedre forhold for enkelte fagområder, og samtidig bety en kostnadsreduksjon. Endringene vil berøre nær sagt alle kliniske avdelinger ved Ålesund sjukehus. Avdelingssjefene, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har, ifølge styrevedtaket, så langt vært positive til å sette i gang en videre utredningsprosess for å få dette til.

Jeg har blitt informert om at mange utfordringer knyttet til omstillingen ikke er løst, og at Helse Sunnmøre HF derfor legger vekt på å finne gode løsinger som opprettholder kvaliteten på tjenestene som tilbys innbyggerne. Etter styrevedtaket 27. januar er det nedsatt arbeidsgrupper som arbeider med videre utredning av ulike problemstillinger for å sikre så gode prosesser som mulig innenfor gitte tidsrammer. For å sikre en vellykket prosess legges det særlig vekt på medvirkning og involvering av verneombud og tillitsvalgte. Det regionale helseforetaket har videre opplyst at styret i Helse Sunnmøre HF i sitt vedtak la til grunn at omstruktureringene ved sengepostene ved Ålesund sjukehus skulle forankres i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Dette følges opp av ledelsen ved sykehuset. Arbeidet med å gjennomføre ROS-analyse er i gang. Analysen har fokus på å forebygge uønskede konsekvenser for pasientene som følge av omleggingen. Det fokuseres på god pasientflyt og raskere behandlingslinjer, slik at ikke ventetiden for blant annet elektive gynekologiske inngrep øker til tross for reduksjon i sengekapasitet.

Jeg har blitt informert om at det i begynnelsen av januar ble gjennomført informasjonsmøter med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det ble i det samme tidsrommet også sendt ut informasjon til alle ansatte per e-post. I midten av februar ble det gjennomført informasjonsmøter med alle ansatte ved gynekologisk avdeling. Avdelingsledelsen ved gynekologisk avdeling hadde sammen med kreftavdelingen møte med fagdirektøren i helseforetaket 27. januar.

Jeg har fått opplyst av det regionale helseforetaket at de planlagte tiltakene forventes å være tilstrekkelige for å opprettholde dagens pasientbehandlingstilbud og den medisinske kompetansen ved Kvinneklinikken, herunder fødeavdelingen og neonatalavdelingen.