Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:754 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 20.02.2009
Besvart: 26.02.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Alle nye dokumenter skulle legges ut i de åpne formatene HTML, ODF eller PDF fra 1. januar 2009, og allerede publiserte dokumenter skal konverteres innen 2014.
Har Regjeringen utredet kostnadene av å benytte OXML i tillegg til ODF, og i hvilken grad har man lyktes med å holde seg til åpne standarder hittil i 2009?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Som kjent utarbeider Fornyings- og administrasjonsdepartementet retningslinjer for bruk av åpne, internasjonale IKT-standarder i forvaltningen. Når forvaltningen benytter åpne standarder på en systematisk måte, kan vi oppnå god elektronisk samhandling både i og med offentlig sektor, vi får reduserte bindinger til enkeltleverandører, og vi gir innbyggerne de samme mulighetene til å kommunisere med det offentlige, uavhengig av hvilke teknologiske løsninger de bruker. Økt bruk av åpne standarder kan også føre til at ulike leverandører legger større vekt på å basere produktene sine på slike standarder.

De anbefalingene og påleggene som gjelder for forvaltningen om bruk av visse standarder, blir samlet i en såkalt referansekatalog, som blant annet er tilgjengelig på regjeringen.no.

FAD opprettet i 2006 et eget Standardiseringsråd som har som mandat å gi departementet anbefalinger om hvilke standarder som bør eller skal benyttes i offentlig sektor. Standardiseringsrådet er bredt sammensatt for å reflektere mangfoldet av behov og problemstillinger i offentlig sektor. De faglige anbefalingene fra Standardiseringsrådet ligger til grunn for FADs vurdering av hvilke standarder som bør inngå i referansekatalogen.

Som representanten refererer til, vedtok Regjeringen i desember 2007 at staten skal benytte formatene HTML, PDF og ODF i forbindelse med publisering av informasjon på statens Internett-sider. For publisering av nye dokumenter har pålegget virkning fra 1. januar 2009, og tidligere publiserte dokumenter skal konverteres til de aktuelle formatene innen 2014.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har fått i oppgave å forvalte referansekatalogen, og dette innebærer at de også skal følge med på hvordan offentlig sektor etterlever retningslinjene for bruk av åpne standarder. DIFI har blant annet tatt med bruken av de obligatoriske dokumentformatene som ett av kriteriene for vurderingen av offentlige nettsider, og det betyr at vi senere i år vil få et bilde av hvordan retningslinjene om dokumentformater blir fulgt opp i praksis.

OOXML ble, etter en omfattende prosess, publisert som en ISO-standard i november i fjor. Det vil si om lag 11 måneder etter at Regjeringen fattet sin beslutning om å benytte formatene HTML, PDF og ODF. Standardiseringsrådet gjør fortløpende vurderinger av ulike standarder. I tiden fremover vil rådet kunne vurdere OOXML på lik linje med andre standarder innenfor bruksområder der det er relevant. I så fall kan det være et aktuelt spørsmål om OOXML skal eller bør benyttes ved publisering på offentlige nettsider, eventuelt som et supplement til andre dokumentformater. Standardiseringsrådet følger en arbeidsmetodikk som innebærer at en lang rekke aspekter ved aktuelle standarder skal vurderes, blant annet standardenes åpenhet, modenhet og utbredelse. Men ikke minst skal det også gjøres en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av å legge de enkelte standardene til grunn i forvaltningen. Slike vurderinger er så langt ikke gjort for OOXML, men jeg forventer å få en slik vurdering om det kommer en anbefaling om denne standarden fra Standardiseringsrådet.