Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:761 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 04.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er tollsatsen 22, 58 kr. pr. kg. puddingpulver, hvorfor har den rød-grønne Regjeringen toll på slikt, og hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

Viser til mitt tidligere spørsmål om toll på undertøy (herre- og dametruser, sommeren 2008), og setter pris på at statsråden etter dette fjernet denne ulogiske tollen i statsbudsjettet for 2009.
Det finnes imidlertid en rekke andre tollsatser på produkter som undertegnede ikke kan se det er direkte avgjørende for overlevelsen til norsk landbruk. Deriblant puddingpulver.
Undertegnede er derimot av den oppfatning at slikt bidrar til unødvendig byråkrati, vanskeligere for fattige land å selge sine produkter til Norge, mindre reelle valgmuligheter for den norske forbruker og ikke minst dyrere for den norske forbruker.
De helt store statsinntektene på dette tviler undertegnede på at det kan være, så i svaret kan det være interessant å få oversikt over hvor store inntekter staten har av toll på dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har hatt kontakt med Landbruksdepartementet som ansvarlig fagdepartement for landbrukspolitikken om utarbeidelsen av svaret.

Etter tolltariffen er ordinær tollsats for puddingpulver som inneholder kakao (varenummer 18.06.2012 og 18.06.9022 i tolltariffen) 22,58 kroner per kg. Tollsatsene er betydelig lavere ved handel med disse produktene innenfor EØS-området og med andre land der EFTA har inngått frihandelsavtaler. Norge har som kjent også gitt toll- og kvotefri markedsadgang til 64 utviklingsland og import av puddingpulver fra disse landene vil være tollfri.

Puddingpulver inngår i vareomfanget i Protokoll 3 til EØS-avtalen som omfatter en rekke bearbeidede landbruksvarer. Tollsatsene fastsatt i Protokoll 3 skal utjevne for forskjeller i råvarepriser mellom Norge og EU. En slik utjevning bidrar til å sikre norsk næringsmiddelindustri like konkurransevilkår med næringsmiddelindustrien i EU for puddingpulver og andre Protokoll 3-varer. Dersom denne tollen hadde blitt fjernet, ville høyere råvarepriser i Norge bidratt til at norsk industri hadde hatt en direkte konkurranseulempe i forhold til industrien i EU.

Importvernet er en viktig del av norsk landbrukspolitikk. En fjerning av tollen på puddingpulver eller andre Protokoll 3-varer ville skape en direkte konkurranseulempe for denne industrien, samtidig som mulighetene for å få avsetning for norske landbruksråvarer ville blitt redusert. Regjeringen har ikke planer om å endre tollen på puddingpulver. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2007 ikke var deklarerte tollinntekter fra puddingpulver som inneholder kakao.