Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:765 (2008-2009)
Innlevert: 23.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Vil statsråden ta et initiativ til at området Moisund i Evje og Hornes blir ryddet for blindgjengere og granater som har ligget der siden 2. verdenskrig; dette for at området nå kan bebygges?

Begrunnelse

Evje og Hornes kommune har en reguleringsplan til utarbeidelse på Moisund. I området som nå reguleres lå et tysk ammunisjonslager under 2. verdenskrig. Ammunisjonslageret eksploderte og store deler av området er nå belagt med udetonerte granater (blindgjengere). Kostnadene med på fjerne disse er svært store, og byggefeltet Moisund lar seg derfor neppe realiseres uten Statens deltagelse.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 85 (2007-2008) til Justis- og politidepartementets Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008), sluttet Stortinget seg til at merkostnader ved Forsvarets bidrag til det sivile samfunn for å ivareta akutte samfunnssikkerhetsbehov, herunder også Forsvarets bistand til politiet i henhold til bistandsinstruksen, som hovedregel skal dekkes av Forsvaret med mindre annet blir fastsatt eller særskilt avtalt i det enkelte tilfelle. Dersom Forsvaret yter bistand utover akuttfasen, skal merkostnadene kompenseres av anmodende instans.

I tilfeller der det ikke utgjør en akutt fare, og hvor det derfor ikke foreligger et akutt behov for opprydding og fjerning av eksplosivene, vil den som har ansvaret også måtte utrede de økonomiske kostnadene ved ryddingen.

Forsvaret rydder på Forsvarets egne områder og på områder der Forsvarets aktivitet har medført forurensning, blant annet på skyte- og øvingsfelt. Forsvaret har unik kompetanse til å håndtere militære eksplosiver, og bistår hvert år samfunnet for øvrig med uskadeliggjøring av store mengder krigsetterlatenskaper som utgjør en akutt sikkerhetsrisiko. Denne bistanden ytes etter anmodning fra politiet i henhold til instruks av 28. februar 2003 nr. 220 om Forsvarets bistand til politiet.

Forsvaret er ikke oppsatt med kapasitet eller økonomiske ressurser til å yte generell bistand i form av eksplosivrydding som ikke utgjør en akutt sikkerhetsrisiko. Forsvaret vil i samarbeid med sivile myndigheter vurdere hvert enkelt tilfelle med hensyn til risikonivå. Eksplosivrydding knyttet til utvikling og utbygging av eiendommer er ikke Forsvarets ansvar.