Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:768 (2008-2009)
Innlevert: 23.02.2009
Sendt: 24.02.2009
Besvart: 04.03.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Konkurransetilsynets nye rapport "Vanskelig å konkurrere med Tine" slår fast at konkurransen om meierivarer fortsatt ikke er velfungerende i Norge. Tilsynet foreslår flere tiltak, blant annet ubegrenset leveringsplikt for Tine til industrielle konkurrenter. Statsråd Røys avviser dette i BT 20. februar med generell landbruksretorikk.
Hva er Regjeringens vurdering av anbefalingene i rapporten, og hvordan vil Regjeringen bedre konkurransen om meierivarer i Norge til primærprodusentenes og forbrukeres beste?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I tildelingsbrevet for 2008 ba Fornyings- og administrasjonsdepartementet Konkurransetilsynet om å vise eksempler på sin eksistensverdi knyttet til kjerneområdene i sin virksomhet. Det gjelder fusjonskontrollen, forbudet mot ulovlig prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling, kontroll med at dominerende foretak ikke misbruker sin stilling og plikten til å påpeke konkurransebegrensende virkninger av offentlige tiltak. Rapporten ”Konkurransen i Norge” er tilsynets svar på Fornyings- og departementets anmodning om å evaluere og synliggjøre sin virksomhet. Rapporten er også laget for å gi aktører, så vel som andre interesserte, innsyn i tilsynets tenking om de markedene som er omtalt i rapporten.

I kapitlet ”Melk og Meieri” i ovennevnte rapport oppsummerer Konkurransetilsynet konkurransemessige utfordringer i meierimarkedene, og trekker fram forslag som kan styrke konkurransen. Et av disse forslagene er å utvide TINEs forsyningsplikt for melk som råvare slik at den gjelder uavkortet for melk til flytende produkter. Til grunn for forslaget ligger den evalueringen som Konkurransetilsynet foretok i 2007 av endringene i forsyningsplikten, som ble gjennomført i 2004. Spørsmålet har også vært oppe i forbindelse med tidligere vurderinger av meierimarkedene.

Konkurransetilsynet anbefaler å utvide Tines forsyningsplikt for melkeråvare ut fra et rent konkurransemessig synspunkt. Et slikt tiltak må imidlertid også vurderes opp mot landbrukspolitiske hensyn, herunder hvordan en utvidelse av forsyningsplikten vil påvirke Tines muligheter til å ivareta rollen som markedsregulator.

Regjeringen vurderte siste meierimarkedene ved fremleggelse av St. prp. nr. 77 (2006 2007) om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007. Regjeringen utrykte der at det var nødvendig å bedre rammebetingelsene for TINE BAs konkurrenter, og fremmet i tråd med dette flere endringer i markedsordningen for melk, se omtale i kapittel 9 i nevnte dokument. Videre heter det i St.prp. 77 (2006-2007): "Regjeringen legger opp til at man på bakgrunn av erfaringene skal evaluere den nye ordningen etter fem år." Endringene trådte i kraft fra 1. juli 2007. Regjeringen har ingen planer om å endre markedsordningen for melk nå.