Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:769 (2008-2009)
Innlevert: 23.02.2009
Sendt: 24.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at generalinspektøren for Luftforsvarets forskningsrapport om støynivå fra jagerflyet F-35 så snart som mulig blir gjort tilgjengelig for Stortinget og allmennheten?

Begrunnelse

En av regjeringens miljøpolitiske målsettinger er å redusere antallet innbyggere som til daglig er utsatt for støyforurensing innen 2020. Undertegnede er kjent med at Generalinspektøren for Luftforsvaret har fått laget en rapport om hvordan støyforurensingen fra Pratt and Whitney-motorene til det nye jagerflyet F-35 vil bli. Denne rapporten er imidlertid ikke tilgjengelig for offentligheten. I en pågående debatt om fremtidig baselokalisering vil eventuell støyplage for omkringliggende boligområder være et sentralt tema. Den offentlige debatten som går før Regjeringens eventuelle standpunkt om fremtidig jagerflystruktur ville etter undertegnedes oppfatning være tjent med at støyrapporten for våre fremtidige jagerfly ble offentliggjort.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder den etterspurte rapporten, ”Generalinspektøren for Luftforsvarets (GIL) forskningsrapport om støynivå fra jagerflyet F-35”, antar jeg det her siktes til en utredning utført av Forsvarsbygg i samarbeid med SINTEF fra desember 2007. Denne utredningen ble utført etter oppdrag fra GIL, og ble for øvrig offentliggjort i desember 2007. Bakgrunnen for GILs oppdrag var at han ønsket en utredning knyttet til estimert støynivå fra de den gang tre aktuelle kampflykandidatene F-35, Eurofighter og JAS Gripen og hvilke konsekvenser de ulike støynivåene eventuelt kunne få for de tre aktuelle basene Bodø, Ørland og Evenes. Utredningen viste at støynivået relatert til moderne kampfly kan få betydelige konsekvenser for valg av fremtidig basestruktur. Imidlertid ga ikke utredningen noen absolutt sikre svar, blant annet fordi det ikke forelå støymålinger for alle kampflykandidatene. Utredningen ble derfor basert på faglig skjønn og best tilgjengelige støydata på det aktuelle tidspunktet.

Som kjent besluttet regjeringen i november 2008, etter en omfattende evalueringsprosess gjennomført i regi av Forsvarsdepartementets kampflyprosjekt, at F-35 velges som Norges fremtidige kampfly. I evalueringen av de to gjenværende kampflykandidatene F-35 og JAS Gripen ble det lagt særlig vekt på tilfredsstillelse av de operative kravene og anskaffelses- og levetidskostnader. Støy var i denne sammenhengen ikke noe selvstendig nedvalgskriterium.

Det ble imidlertid i regi av prosjektet gjennomført foreløpige analyser, basert på eksisterende kunnskap om basene og tilgjengelige støydata relatert til kandidatene. Hovedhensikten var å identifisere infrastrukturkonsekvenser, herunder kostnader, forbundet med å etablere den fremtidige kampflykapasiteten i Norge, som en del av levetidskostnadsbetraktningene knyttet til kampflyanskaffelsen. De foreløpige analysene ekskluderer for øvrig ikke bruken av noen av de potensielle kampflybasene Ørland, Bodø og Evenes.

Regjeringen har således ikke konkludert når det gjelder infrastruktur og lokalisering av de nye kampflyene. Som også beskrevet i langtidsplanen for Forsvaret, har det vært lagt opp til at dette først skal avklares etter at valget av kampflykandidat er foretatt. Med valget av F-35 går vi nå inn i en ny fase, både med tanke på selve anskaffelsesprosessen, men også med tanke hvordan de nye flyene skal tas i bruk og hvordan driften av dem organiseres.

Kampflyprosjektet mottok for øvrig ultimo januar 2009 nye støydata knyttet til F-35. Disse rådataene stammer fra reelle støymålinger utført ved en kampflybase i USA, og vil nå bli analysert og bearbeidet slik at de kan anvendes for norske forhold. Det er svært kompliserte og omfattende analyser og vurderinger som her skal gjennomføres, og kampflyprosjektet vil i dette arbeidet støtte seg på den spisskompetansen som finnes hos Forsvarsbygg og SINTEF. Resultatet av dette arbeidet vil inngå i en helhetlig vurdering og bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

I de videre vurderinger av hvor fremtidig kampflykapasitet skal lokaliseres, vil det bli lagt opp til en grundig og helhetlig prosess der en lang rekke aspekter vil bli vurdert, deriblant støy, treningsforhold, infrastrukturbehov, styrkeproduksjon og logistikk og støttebehov.