Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:771 (2008-2009)
Innlevert: 24.02.2009
Sendt: 24.02.2009
Besvart: 03.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I dag har Nordlandssykehuset en heldøgns ambulansetjeneste i Glomfjord, som er et kjent industristed med ca 800 ansatte industriarbeidere. Innenfor Industriparken i Glomfjord er det heldøgnskontinuerlig aktivitet. Nå planlegger Nordlandssykehuset å redusere og flytte dagens ambulansekapasitet bort fra Glomfjord. Til lokalsamfunnets store protester. Industriparkens HMS standard og beredskap trues dermed betydelig.
Vil statsråden snarest mulig sørge for at ambulansetilbudet i Glomfjord videreføres på dagens nivå?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF)som har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, herunder ambulansetjenesten. RHF’et og helseforetaket skal sørge for at befolkningen har trygghet for at kvalitativt gode tjenester er tilgjengelige.

Jeg har vært i kontakt med Helse Nord RHF angående forholdene som tas opp i spørsmålet. Nordlandssykehuset HF (NLSH HF)vil 2. mars 2009 fremme sak om ambulansetjenesten i Glomfjord for sitt styre. Jeg har fått opplyst at NLSH HF har hatt informasjonsmøte med kommunens formannskap og representanter for industriparken i Glomfjord vedrørende de planlagte forandringer, og at det er planlagt flere møter om saken.

Forslaget innebærer å flytte ambulansen som er stasjonert i Glomfjord til Ørnes, og samtidig omgjøre denne til en heldøgns ambulanse med to minutters aktiveringstid, mot hjemmevakt og inntil ti minutters aktiveringstid i dag. Etter flytting av ambulansen fra Glomfjord til Ørnes vil ambulanseberedskapen i området bestå av en døgnambulanse i Inndyr (Gildeskål), en døgn- og en dagambulanse (hverdager 0900-2100) på Ørnes (Meløy), samt en døgnambulanse i Engavågen(Meløy).

RHF’et og NLSH HF har opplyst at tjenestestedet Glomfjord i lang tid har hatt driftsproblemer med vakante stillinger uten kompetente søkere. Dette har ført til stor belastning for fast ansatte og uforutsigbar drift. For å oppnå en mer stabil drift, bedre arbeidsforhold for de ansatte, større og mer stimulerende arbeidsmiljø, samt en bedre fordeling av ressursene totalt sett i området ønsker NLSH HF å flytte ambulansen fra Glomfjord til Ørnes. NLSH HF legger til grunn at gjennomsnittlig utrykningstid fra Ørnes til Glomfjord etter omlegging vil være omtrent 15 minutter. Helse Nord RHF og NLSH HF mener at Glomfjord som tettsted vil få en god akuttberedskap etter flyttingen.