Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:776 (2008-2009)
Innlevert: 24.02.2009
Sendt: 25.02.2009
Besvart: 04.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forvaltningsreformen innebærer at også øvrige riksveiferjeforbindelser i det vesentlige skal overføres til fylkeskommunene. I høringsbrev om reformen sier Samferdselsdepartementet at behovet for nasjonale føringer om krav til ferjemateriell i fylkesvegsamband vil bli vurdert på et senere tidspunkt. Jeg legger til grunn at fremtidig kvalitetskrav til dagens ferjeforbindelser og finansiering av disse blir behandlet i ny Nasjonal transportplan for 2010 - 2019.
Kan statsråden bekrefte at kvalitet og finansiering av riksveiferjer blir avklarende behandlet i ny Nasjonal transportplan?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I framlegget til NTP 2010-2019 vil riksvegferjedriften og forholdet til forvaltningsreformen bli behandlet. På samme måte som i NTP 2006-2015 vil NTP 2010-2019 inneholde økonomiske rammer og langsiktige standardmål for riksvegferjedriften. Endelige bevilgninger vil på vanlig måte finne sted i de årlige budsjettene. På samme måte vil standard for det enkelte ferjesamband bli fastsatt av ansvarlig myndighet i forbindelse med utlysning av anbud og eventuell reforhandling av inngåtte avtaler med rederiene.

Når fylkeskommunene overtar ansvaret for ferjesamband gjennom forvaltningsreformen, vil fylkenes ansvar for ferjesambandene være tilsvarende det ansvaret fylkeskommunene i dag har for lokal kollektivtrafikk. Dette innebærer at fylkene overtar ansvaret i forhold til frekvens, kapasitet, åpningstider, takster med videre. Fylkeskommunene vil da tre inn i de avtalene staten i dag har med rederiene på riksvegferjesambandene. Det er en forutsetning for reformen at fylkeskommunene samtidig får tilført midler for å dekke de inngåtte avtaleforpliktelsene, slik at en sikrer finansiering av videre drift.

Et formål med å overføre oppgaver til fylkeskommunene, er at lokale myndigheter selv skal kunne utforme tjenester lokalt i tråd med innbyggernes ønsker og behov. Statlige føringer i form av lov eller forskrift er sterke styringsvirkemidler, og bør bare benyttes med begrunnelse i overordnede nasjonale hensyn. Det er på denne bakgrunn Samferdselsdepartementet har behov for å vurdere behovet for nasjonale føringer om krav til ferjemateriell i fylkesvegsamband nærmere, jf. departementets høringsnotat om forvaltningsreformen av 16. januar i år.