Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:778 (2008-2009)
Innlevert: 25.02.2009
Sendt: 26.02.2009
Besvart: 09.03.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden bidra til å få kartlagt de samlede miljømessige konsekvensene av AF Miljøbase Vats sin virksomhet med opphogging av oljeinstallasjoner i Vindafjord kommune?

Begrunnelse

AF Miljøbase Vats er etablert i Raunes i Vindafjord kommune for å drive gjenvinning og håndtering av utrangerte installasjoner etter olje- og gassindustrien. Det har vært mye fokus på miljøkonsekvensene knyttet til denne etableringen og driften av anlegget.
Det har vært flere søknader til behandling hos SFT og Fylkesmannen knyttet til enkeltelementer. I den senere tid har det vært diskusjon knyttet til kvikksølvutslipp til luft og utslipp av ballastvann. Det har også vært en debatt knyttet til saksbehandling og høringsfrister.
Denne virksomheten i Vindafjord kommune er omdiskutert og det synes vanskelig å få en oversikt over de samlede miljøkonsekvensene. Alle parter burde ha interesse av å få en slik samlet oversikt og en uavhengig faglig vurdering av hvordan denne etableringen påvirker miljøet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Virksomheten til AF Decom ved AF Miljøbase Vats omfatter ulike aktiviteter og det har blitt behandlet flere søknader knyttet til forskjellige deler av virksomheten. Det er Fylkesmannen i Rogaland som er forurensningsmyndighet i denne saken. I forhold til Fylkesmannens avgjørelser er Statens forurensningstilsyn klagemyndighet. Det er gjort unntak fra dette ved behandling av søknad om demontering av Kittiwake Loading Bouy, der myndigheten ble delegert til SFT. Miljøverndepartementet har tillatelsen fra SFT til klagesaksbehandling og jeg kan ikke kommentere forholdene knyttet til denne delen av virksomheten nærmere nå.

Ved behandling av de tidligere søknadene er forurensningsmessige konsekvenser nøye vurdert og tillatelser er gitt på bestemte vilkår i likhet med hva som gjøres i andre lignende saker som behandles etter forurensningsloven. I lys av aktiviteten ved virksomheten har SFT dessuten oppfordret Fylkesmannen i Rogaland til å etablere en løpende overvåking av Vatsfjorden. Slik overvåking er viktig for å kunne dokumentere utviklingen i årene fremover, og er et vesentlig grunnlag for forurensningsmyndighetenes oppfølging av virksomheten i Vats. Fylkesmannen viser til at bedriften i desember 2008 inngikk en avtale med NIVA om et miljøovervåkningsprogram for Vatsfjorden. Programmet skal utføres i perioden 2009-2014 og omfatter blant annet avrenning og utslipp fra land, bunnsedimenter og bunndyr, fisk og skalldyr.

Ulike forurensningsmessige aspekter har vært vurdert og belyst gjennom de tidligere gitte tillatelsene i denne saken. Så langt har fylkesmannen og SFT vurdert at forurensningsmyndighetene, gjennom behandling av søknadene i de ulike fasene, har fått en tilfredsstillende oversikt over de helhetlige miljømessige konsekvensene. MD følger opp situasjonen ved AF Miljøbase Vats, blant annet nå gjennom at vi behandler klagen knyttet til demontering av Kittiwake Loading Bouy. Dersom det fremover fremkommer informasjon som tilsier at det er grunnlag for å belyse forurensningssituasjonen ytterligere, vil jeg be SFT ta kontakt med Fylkesmannen slik at dette gjøres.