Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:781 (2008-2009)
Innlevert: 25.02.2009
Sendt: 26.02.2009
Besvart: 04.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Mener statsråden at belønningsordninger i grunnskolen, som for eksempel en gratis tur for elever som har deltatt og har gjort en god innsats i en innsamlingsaksjon, er i strid med gratisprinsippet og dermed ikke lovlig?

Begrunnelse

Revheim ungdomsskole i Stavanger arrangerer årlig en innsamlingsaksjon i regi av "Hei verden". Skolen har markert seg positivt som den skolen i Norge som samler inn mest penger til aksjonen, og de siste årene har skolen samlet inn over 300 000 kr på en dag til gatebarn i Brasil. Dette skyldes ikke minst måten innsamlingsaksjonen har blitt gjennomført på. Skolen har deltatt i innsamlingsaksjonen i ca 30 år. For å øke engasjementet blant elevene, har elevrådet tatt initiativ til ulike tiltak, som for eksempel at alle elver som samler inn mer enn kr 700,-, premieres med tur til Kongeparken utenfor Sandnes. Gjennomsnittlig har eleven som deltar i innsamlingen, samlet inn over kr 1000.
Innsamlingsaksjonen er viktig for skolens identitet, og den er solid forankret i skolens elevråd, skolens foreldreråd og driftsstyret for skolen. Det er frivillig for elevene å delta. De som deltar, går med bøsse for å samle inn penger. Elever som ikke når målet for tur til Kongeparken, får en hyggelig alternativ dag på skolen.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Gratisprinsippet i grunnskolen er lovfestet i opplæringsloven § 2-15. Regelen innebærer at skolen ikke kan pålegge elever eller foreldre å dekke utgifter i forbindelse med opplæringen. Ordningen ved Revheim ungdomskole i Stavanger, slik den er beskrevet i spørsmålet, innebærer ingen elevbetaling og er derfor ikke i strid med gratisprinsippet.

Jeg vil i tillegg påpeke at jeg har tillitt til at innsamlingsaksjonen gjennomføres slik at elevenes øvrige rettigheter og plikter ivaretas på en god måte.

Avslutningsvis vil jeg understreke at det er positivt og gledelig at elever engasjerer seg for denne type formål.

Tilleggssvar 8. mai 2009:

Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse om det ovennevnte av 26.02.2009 og mitt svar av 02.03.2009.

Svaret konkluderte med at ordningen ved Revheim skole i Stavanger, slik den ble beskrevet i spørsmålet, ikke var i strid med gratisprinsippet. I ettertid har departementet fått utfyllende informasjon om den praktiske gjennomføringen av innsamlingsaksjonen.

Fylkesmannen i Rogaland har tidligere fullstendig behandlet spørsmålet om lovligheten av ordningen. På bakgrunn av slik innsamlingsaksjonen og belønningssystemet ble organisert, ble skolen i brev av 05.05.2008 bedt av fylkesmannen om å legge om ordningen slik at den ikke kom i konflikt med opplæringsloven § 2-15.

På grunnlag av øvrig informasjon om ordningen, som fremkommer av fylkesmannens brev av 05.05.2008, stiller saken seg annerledes enn hva som var min vurdering i svaret 02.03.09. Det er viktig at innsamlingen innrettes slik at en sikrer at elever og foreldre ikke føler et press for selv å bidra økonomisk.

Fylkesmannen i Rogaland er derfor i dialog med skoleeier for å gi veiledning om hvordan innsamlingsaksjonen kan gjennomføres slik at det sikres at elever og foreldre ikke føler et press for selv å bidra økonomisk. Jeg mener at det er positivt at elever engasjerer seg for denne type formål og jeg har tillit til at dialogen fører frem til en hensiktsmessig løsning.