Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:785 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 03.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I henhold til våpenloven § 33 og utlendingsloven § 29, bokstav c, kan en person utvises etter brudd på gjeldende forhold. Siden vi har en økende grad av personer som tas med kniv eller andre typer våpen vil jeg gjerne vite følgende:
Hvor mange personer er de 10 siste årene utvist som konsekvens av brudd på våpenloven og derigjennom utlendingsloven?

Begrunnelse

Det vises til ovennevnte lovgivning. Regjeringen hevder at den ønsker å bekjempe kriminalitet og å utvise personer som begår lovbrudd jf de nevnte paragrafer. Danmark vurderer nå lovgivning som ikke er like klar som vår lovgivning. Jeg ser derfor frem til å bli orientert om i hvor stor grad de muligheter lovverket gir, faktisk sett benyttes av myndighetene.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c omhandler muligheten for utvisning når utlendingen er ilagt straff eller særreaksjon i Norge for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder, eller flere ganger i løpet av de siste tre år er ilagt fengselsstraff. Bestemmelsen gjelder for utlendinger som ikke har arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i Norge. Utlendinger med arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse kan bare utvises dersom det straffbare forholdet kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år, eller dersom særskilt nevnte bestemmelser i straffeloven er overtrådt, jf. utlendingsloven § 29 tredje ledd. Det gjelder videre egne regler for utvisning av utlendinger med bosettingstillatelse, og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen. Norske borgere og utenlandske borgere som er født i Norge og som senere uavbrutt har hatt fast bopel her, kan ikke utvises.

Våpenloven § 33 fastsetter at den som forsettelig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene gitt i eller i medhold av våpenloven straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Strafferammen her er med andre ord for lav til å kunne fatte et vedtak om utvisning. Det følger videre av bestemmelsen at dersom overtredelsen gjelder bæring av våpen på offentlig sted uten aktverdig grunn eller ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse av skytevåpen eller ammunisjon, er strafferammen fengsel i inntil 2 år.

Politiet skal alltid opprette utvisningssak og oversende saken til Utlendingsdirektoratet for vurdering av utvisning dersom de objektive vilkårene for utvisning er oppfylt.

Det er få saker hvor brudd på våpenloven brukes som selvstendig grunnlag for å reise utvisningssak. Mest praktisk er det at overtredelse av våpenloven skjer i sammenheng med for eksempel voldshandlinger eller brudd på narkotika- og/eller legemiddelloven. Vedkommende er da gjerne straffet for flere forhold.

Når det er slått fast at de objektive kriteriene for utvisning er til stede, må det foretas en vurdering av om utlendingen likevel ikke bør utvises. Utvisning skal ikke besluttes dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til Norge vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

Utvisning medfører innreiseforbud i Norge. Dette kan være tidsbegrenset eller varig. Som hovedregel skal innreiseforbudet gjøres varig.

Det føres ikke statistikk over utvisningsgrunnlag knyttet kun til våpenloven.

Antallet rettskraftige utvisningsvedtak på bakgrunn av straffbare forhold i perioden 2000-2008 er som følger:

År 2000 – 377 vedtak, år 2001 – 360 vedtak, år 2002 – 466 vedtak, år 2003 – 485 vedtak, år 2004 - 366 vedtak, år 2005 – 411 vedtak, år 2006 – 360 vedtak, år 2007 – 431 vedtak og år 2008 – 447 vedtak. Totalt utgjør dette 3703 vedtak. Disse tallene inkluderer de som er utvist etter utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c.