Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:786 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 06.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å hindre at uenighet og ansvarsfraskrivelser mellom NSB og Jernbaneverket skal gå ut over passasjerene gjennom forsinkelser og innstilte togavganger i fremtiden?

Begrunnelse

Den siste tiden har vi hatt til dels store nedbørsmengder på Østlandet i form av snø med innslag av regn. Snøværet har kommet som varslet på værmeldingen, men togene på jernbanen har hatt store forsinkelser og blitt innstilt fordi jernbaneverket ikke har hatt tilstrekkelig beredskap til å kjøre brøytemaskinen. På Vestfoldbanen har manglende brøyteberedskap i enkelte tilfeller ført til at konduktørene har måttet håndmåke skinnegangene/pensene.
Krangelen mellom de som kjører toget og de som har ansvar for skinnegangen (jernbaneverket) har også denne vinteren pågått i full offentlighet (radio og TV). Denne krangelen har vedvart i flere år, og på flere strekninger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av at de reisende skal ha tillit til jernbanen og toget som fremkomstmiddel, og har derfor betydelig oppmerksomhet rettet mot både på NSBs leveranse av persontransporttjenester og Jernbaneverkets leveranse av infrastruktur.

Jeg er svært opptatt av at NSB og Jernbaneverket (JBV) kan samarbeide godt til det beste for jernbanen. Dette er noe jeg understreker i eierdialogen med NSB og etatsstyringsdialogen med JBV.

I perioder med store snøfall er det et felles ansvar for Jernbaneverket og togselskapene å sørge for at trafikken kan avvikles best mulig. Jernbaneverket har et ansvar for å rydde spor og plattformer, mens togselskapene har ansvaret for at togene er best mulig i stand til å takle vinterforhold.

Kombinasjonen av fokksnø og vedvarende kulde ute og varmegrader i tunneler skaper store utfordringer. Problemene oppstår når snø setter seg fast under toget. Snøen smelter når toget kommer inn i en tunnel. Når toget kommer ut av tunnelen igjen, fryser det igjen. Slik dannes det is under togene. Dersom det er dårlig brøytet, kommer mer snø under togene, og problemene øker. Resultatet blir kraftig oppbygging av is på togsettene (tykk stålis) i løpet av 1 - 3 dager. NSB har, med en så rask oppbygging av is, ikke kapasitet i eksisterende anlegg til å tine isen.

I forhold til snømengdene som kom en periode i februar i år har Jernbaneverket erkjent at det er mangler ved ryddekapasiteten i deler av østlandsområdet. Jernbaneverket kommer i nær framtid til å evaluere erfaringene med sikte på bl.a. å få på plass bedre snøryddeutstyr, bedre rutiner ved snøryddingen, bedre sportilgang for rydding og høyere beredskap.

Jernbaneverket opplyser at etaten også har utfordringer knyttet til informasjon til de reisende som angår dataverktøy og høytalersystemer. Disse forholdene arbeides det med for å finne gode løsninger.

NSB informerer meg om at selskapet også arbeider kontinuerlig for å bedre sin vinterkapasitet. De nye togene som blir levert fra 2011 vil ha solide vinteregenskaper, noe pågående testing under norske forhold også viser. NSB vil dessuten øke sin tine- og avisningsberedskapen allerede fra høsten 2009 etter gode resultater på et nytt avisingsanlegg på Sundland i Drammen. NSB vurderer bygging av ytterligere 2 anlegg før sesongen 2009/2010.

Jeg er kjent med at vinterberedskapen drøftes jevnlig i møter mellom Jernbaneverket og togselskapene, og det er viktig for meg at virksomhetene samarbeider nært om problemstillingene. På bakgrunn av de problemene som har oppstått i vinter, har det også vært evalueringsmøter for i fellesskap å finne fram til forbedringsområder. Togselskapene har bl.a. fått presentert en vinterberedskapsplan fra JBV, og fått anledning til å stille spørsmål ved den og kvaliteten for å holde togdriften på et godt kvalitetsmessig nivå. NSB har tilbudt bistand når det har vært stort behov ved snørydding. Eksempelvis har NSBs personale vært ute og fått sporvekslere fri for snø og de har bidratt til å rydde banestrekninger og perronger for å opprettholde driften på akseptabelt nivå.

Jeg vil nå se an hvordan Jernbaneverkets og NSBs igangsatte og planlagte tiltak med vintervedlikeholdet utvikler seg og jeg følger utviklingen nøye.