Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:788 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 12.03.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Har statsråden forståelse for at Follo politidistrikt vurderer å redusere antall stillinger ved å saldere budsjettet med midler tilført for å øke antallet sivilt ansatte?

Begrunnelse

Finanskrisen medførte at Regjeringen økte bevilgningene til økt antall sivilt ansatte i politiet, etter i lengre tid å ha avvist at det var en ressurskrise i politiet. 460 nye stillinger skulle ifølge Regjeringen frigjøre politikraft. Spørsmålet nå er hvorvidt landets politidistrikter følger dette opp, eller om de salderer med midlene for å bøte på et fortsatt avvik mellom oppgaver og ressurstilgang. Undertegnede har blitt gjort kjent med at Follo politidistrikt planlegger å bruke midlene til 13 nye sivile stillinger til å redusere antallet stillinger i politidistriktet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I forbindelse med krisepakken som ble fremlagt 26. januar 2009 bevilget Stortinget, slik regjeringen foreslo, 242 millioner kroner som skal brukes til 460 nye sivile stillinger i politi- og lensmannsetaten. Det er beregnet at dette krafttaket vil frigjøre om lag 280 polititjenestemenn til operativt politiarbeid.

Ved å tilsette flere i sivile stillinger i politiet kan politiutdannet personell frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig bakgrunn. Dette gjelder i hovedsak polititjenestemenn og -kvinner som i dag arbeider som arrestforvarere, transportører, grensekontrollører og revisorer. Alle de nye stillingene kan ikke omsettes i mer politikraft da det i etaten også er behov for å håndtere den økende saksmengden når det gjelder den sivile rettspleie på grunnplanet og politiets forvaltningssaker. Det er likevel min klare intensjon at flest mulig av disse sivile stillingene skal resultere i mer politikraft.

Når det gjelder Follo politidistrikt opplyser Politidirektoratet at distriktet skal benytte tilleggsbevilgningen i St. prp. Nr 37(2008-2009) til nye sivile stillinger etter den politiske hensikten med bevilgningen. Både Politidirektoratet og Politimesteren er innforstått med at stillingene er en del av en tiltakspakke som skal ha effekt for sysselsettingen i Norge.

Grunnen til at utlysning og tilsetting er utsatt noe i Follo politidistrikt er knyttet til en forestående ny organisering av politidistriktet.

Follo politidistrikt er et av to politidistrikter(det andre er Hordaland), som med bakgrunn i St. meld. nr 42 (2004-2005), Politirollemeldingen, og Innst. S. nr. 145(2005-2006), er utpekt til å gjennomføre prøveordninger for ny organisering av politi- og lensmannsetaten. Hordaland politidistrikt er allerede i gang med sin prøveordning, mens Follo politidistrikt, etter en noe lengre og meget grundig prosess, overleverte sin rapport til Politidirektoratet og Justisdepartementet i månedsskifte januar/februar 2009. Grensereguleringer av denne type må fremmes ved kgl. res. i Statsråd, noe som forhåpentligvis vil bli gjort i løpet av mars måned. Politidirektoratet opplyser at når vedtaket om ny organisering av politidistriktet foreligger vil plassering og utlysning av de aktuelle stillingene skje umiddelbart.

Politidirektoratet opplyser imidlertid at Follo politidistrikt allerede nå vil utlyse noen av de 13 tildelte stillingene. Jeg kan forsikre om at regjeringen vil følge nøye med på at våre politiske intensjoner med bevilgningen til 460 nye sivile stillinger materialiserer seg i politidistriktene, også i Follo.