Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:792 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 06.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Departementets implementering av det innførte taket på nettolønnsutbetalingene, har medført en ytterligere svekkelse av konkurranseevnen for norske sjøfolk.
Hva vil statsråden gjøre for at regleverket for ordningen blir utformet i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger?

Begrunnelse

I Revidert nasjonalbudsjett for 2008 står det "For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgifter under refusjonsordningen, innføres det fra 1. juli 2008 et tak på nettolønnsutbetalingene på 198 000 kroner per sysselsatt, som tilsvarer en årslønn på om lag 500 000 kroner", jf. St. prp. nr. 59 (2007-2008) kapittel 909. Forslaget ble vedtatt i Stortinget. I henhold til forskrift 2005-12-21 nr. 1720, fastsetter Nærings- og handelsdepartementet regelverket for ordningen på bakgrunn av Stortingets årlige budsjettvedtak.
Departementets implementering av Stortingets vedtak har medført ytterligere innstramming i ordningen ettersom departementet har innført terminvis periodisering av maksimalbeløpet på kr 198 000. Søknadsåret er inndelt i seks terminer og refusjon er fastsatt med et maksimumsbeløp på 33 000 per termin. Departementet legger derved til grunn at månedslønnen er proporsjonal med årslønnen. Dette er feil fordi beregningsgrunnlaget for refusjon justeres blant annet på bakgrunn av forskuddstrekket i juni og desember. I regelverket gis rederiet ingen adgang til å søke om etterbetaling mot slutten av året når man i ettertid ser at maksimalbeløpet over tilskuddsåret ligger under kr. 198 000. I denne sammenheng viser jeg til muligheten for tilbakebetaling når det gjelder regelverkets vilkår om retten til sjømannsfradraget.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I statsbudsjettet for 2009 er det bevilget 1 750 millioner kroner til nettolønnsordningen. Ordningen er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde norske sjøfolk på norske skip. Antallet sjøfolk som omfattes av ordningen har økt fra om lag 9300 i 2005 til om lag 11 000 i 2009. Som kjent er det innført en begrensning i refusjonsordningsutbetaling pr. sysselsatt på kr. 198 000 kroner pr. år. Dette tilsvarer en årslønn på om lag 550 000 kroner. Dette gjør nettolønnsordningen mer robust og bærekraftig for fremtiden.

Makstaket ble gjennomført i tråd med den praktiske administreringen av ordningen gjennom forskrifter og regelverk. Det ble derfor satt en maksimumsutbetaling per sjømann per termin. Refusjonsordningen er basert på at tilskudd utbetales etterskuddsvis med seks terminer per år, og krav om refusjon fremmes for hver termin innen en gitt søknadsfrist. Hver termin avsluttes. Det er riktig, som representanten Aamyhr påpeker, at dette kan føre til variasjon i utbetalingene i løpet av året. Slike variasjoner kan imidlertid ikke anses som noen innstramming av ordningen.

Jeg har fulgt opp Stortingets vedtak gjennom et system som er enkelt å administrere og i tråd med praktiseringen av ordningen for øvrig, fastsatt i forskrifter og veiledninger. Systemet sikrer at det ikke ytes mer enn 198.000 i refusjon pr. sysselsatt.