Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:795 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 11.03.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hva er status for konsolideringsarbeidet i museumssektoren, og mener statsråden det er riktig å bruke tvang for å få flere museum konsolidert, eller bør man nå ta en pause for å drøfte erfaringer slik at konsolideringsprosessene ikke går på bekostning av kvaliteten i museumsreformen?

Begrunnelse

En rekke museer har valgt å konsolidere seg i tråd med signaler fra Storting og departement. Mye bra er oppnådd som følge av dette. Samtidig ser vi enkelte steder at forholdene ikke ligger til rette for sammenslåinger på nåværende tidspunkt. Det kommer nå meldinger om at enkelte kan miste økonomisk tilskudd, eller at en ikke får midler til investeringer i nye bygg, dersom en ikke slår seg sammen. Det har aldri vært meningen å straffe museer som velger å stå utenfor konsolideringsprosessen. Det bør fortatt være rom for ulike løsninger i museumssektoren, uten at departementet tar i bruk økonomisk tvang. Det er nødvendig med en gjennomgang av status, samt å foreta en vurdering av virkemidlene en tar i bruk for å oppnå ønsket resultat.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det landsomfattende konsolideringsarbeidet som gjennomføres i forbindelse med museumsreformen, innebærer en restrukturering av museumslandskapet som legger til rette for en kvalitativ heving av denne viktige delen av kulturfeltet. Konsolidering av små og mellomstore museer i større regionale enheter gir en mer robust økonomisk-administrativ basis og bredere og sterkere fagmiljøer. Staten har bidratt med betydelige økninger i driftsmidlene til museene i forbindelse med konsolideringsprosessene.

Hovedprinsippet for økonomiske virkemidler i reformen er belønning av konsoliderte enheter med styrking av driftstilskudd og tildeling av investeringsmidler.

Kultur- og kirkedepartementet har nå igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om museumsreformen. Den vil blant annet ha karakter av en statusrapport og oppsummere de endringene som har skjedd på museumsfeltet i løpet av reformen. Disse endringene vil være grunnlag for en vurdering av videre museumspolitikk.

Museumsreformen som strukturreform skal i størst mulig grad sluttføres i inneværende år. Hovedfokus etter 2009 vil være en generell profesjonalisering og faglig kvalitetsheving av museene, med sikte på at de skal framstå som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.