Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:798 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 06.03.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva var belegget, bemanningen og døgnprisen i de regionale MultifunC-institusjonene i henholdsvis 2007 og 2008, og hvilket antall er i behandling i dag?

Begrunnelse

Det er i denne sammenheng av interesse å få opplyst om antallet som har avsluttet oppholdet uten at det er satt inn nytt tiltak, og antallet som har fått plass i annen institusjon eller tiltak etter endt opphold i løpet av samme periode. Det er også ønskelig med en beskrivelse av kriteriene for å kunne bli tilbudt et opplegg i MultifunC-institusjonene.
Det er viktig at barnevernet driver en best mulig og effektiv ressursforvaltning for å sikre at barn og unge får et godt tilbud tilpasset det behov den enkelte har. Det er også viktig at den offentlige utbygging av institusjonstilbudet er i tråd med det behovet som er til stede hva angår målgruppe for tilbudet. Det er ved flere henvendelser til Høyres stortingsgruppe fremkommet en del uklarheter om ressursbruken ved de statlige MultifunC-institusjonene, som vi finner grunnlag for å få brakt klarhet i.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Behandlingstiltaket MultifunC (Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø) består av et tidsbegrenset opphold på institusjon (ca. seks mnd), fulgt av målrettet oppfølgingsarbeid etter uflytting fra institusjon (fire til fem mnd). Total behandlingstid for enkeltungdommer vurderes individuelt, men beregnes til 10-12 mnd. MultifunC er et åpent institusjonstilbud og det etableres samarbeid med skoler i nærmiljøet. Kontakt med positive ungdomsmiljøer utenfor institusjonen vektlegges.

Belegget i MultifunC-institusjonene ligger på 75 % av antall normerte plasser. Det betyr at 24 av i alt 32 institusjonsplasser er i bruk. I Oslo er tre av fem plasser belagt, dvs. 60 % belegg.

I 2007 hadde de statlige MultifunC-institusjonene et gjennomsnittlig årsbelegg i institusjonsdelen på 73 %. I 2008 sank gjennomsnittsbelegget med 14 %, til 63 %. Fra gjennomsnitt for 2008 til februar 2009 er belegget økt med 16 %.

Beleggstallet forandres kontinuerlig som følge av den relativt korte oppholdstiden i institusjon. I desember 2008 var det for eksempel 100 % belegg i institusjonsdelen i Stjørdal og på Ås, mens de i dag har 75 % belegg.

Beleggsprosenten har vært for lav. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har startet arbeidet for å styrke rekrutteringen inn til MultifunC-institusjonene, med fokus på å styrke samarbeidet mellom Bufetats fagteam, MultifunC-institusjonenes utredningsteam og kommunene, for å identifisere ungdom som trenger behandling.

Når det gjelder bemanning, har MultifunC-institusjonene med to avdelinger (Ås, Sandefjord, Stjørdal) mellom 29 og 36 stillingshjemler. Dette inkluderer arbeid med oppfølging etter institusjonsoppholdet.

Døgnprisen i MultifunC-tilbudene dekker både behandling i institusjon og oppfølging i forhold til familie og skole både under institusjonsoppholdet og i oppfølgingsfasen. Dette er kostnader som ikke er innlemmet i døgnprisen for de ordinære barnevernsinstitusjonene. I tillegg er institusjonsoppholdet i MultifunC intensivert og derfor redusert til seks mnd. Oppholdstid for de øvrige barnevernsinstitusjonene var 8,3 mnd i 2007 og 9,5 mnd. i 2008. Dette er gjennomsnittstall for alle typer institusjoner, inkludert akuttinstitusjoner der ungdommene skal være over kort tid. Behandlingstiden i ordinære institusjoner som tar seg av målgruppen MultifunC betjener er oftest minimum ett år.

Gjennomsnittlig døgnpris i 2008 for institusjonsoppholdet i MultifunC-institusjonene og i de ordinære barnevernsinstitusjonene, beregnet ut fra 92 % belegg, var kr 13 421 for MultifunC og kr 6 594 for de øvrige institusjonene. MultifunC-tilbudet får et tillegg på kr 2 000/døgn for oppfølging. Ved sammenlikning av døgnpris for MultifunC og øvrige institusjoner, hører det med i vurderingen at MultifunC gir et vesentlig bredere og intensivt tilbud enn de ordinære institusjonene. Dette for å redusere institusjonsoppholdet til et minimum. Ordinære institusjoner mangler tjenester som inngår i døgnprisen for MultifunC. Kostnadene per behandlingsforløp pr. barn pr. år vil altså være sammenlignbar med de øvrige institusjonene for denne målgruppen.

I september 2008 ble det foretatt en gjennomgang av hvordan det hadde gått med ungdommer som hadde hatt tilbud i MultifunC siden etablering. På det tidspunktet hadde 93 ungdommer mottatt tilbud fra de statlige norske institusjonene. Tre av institusjonene ga behandling i henhold til MultifunC-modellen. Oppsummert for disse tre institusjonene gikk det bra med 40 (74 %) av 54 ungdommer som hadde avsluttet institusjonsoppholdet. Dette er meget lovende resultater, sammenlignet med vanlig suksessrate (30-50 %) for måloppnåelse ved institusjonsopphold for denne målgruppen.

Det foreligger per i dag ikke oversikt over hvor mange av ungdommene som har avbrutt MultifunC-tilbudet som seinere er plassert i andre institusjoner. En rekke undersøkelser og rapporter indikerer at antall ungdom som reinnlegges i institusjon er høyt, og at opptil 50 % av ungdom som akuttinnlegges har vært i institusjon tidligere. I kraft av å være det mest kunnskapsbaserte institusjonsprogrammet for ungdom med alvorlige atferdsproblemer, er det grunn til å anta at MultifunC kan bli et stadig viktigere tiltak for å motvirke denne tendensen.

MultifunC er rettet mot ungdom mellom 14 – 18 år med så alvorlige atferdsvansker at de ikke kan nyttiggjøre seg hjemmebaserte tiltak og som viser atferdsproblemer på flere arenaer overfor ulike personer, inkludert familie og venner. Behandlingsmodellen bygger på prinsippet om laveste effektive behandlingsnivå. Det innebærer at mindre inngripende kunnskapsbaserte tiltak som for eksempel Multisystemisk terapi, skal ha vært prøvd eller vurdert før søknad sendes til MultifunC.

I MultifunC benyttes kunnskapsbaserte inkluderings- og ekskluderingskriterier. Inkluderingskriteriene er gjentagende kriminalitet, aggressiv/voldelig atferd, hærverk, alvorlige regelbrudd i hjem/skole og rusmiddelbruk i forbindelse med nevnte atferdsformer. Inkluderingskriteriene omfatter også vekting av tilleggsproblematikk og vurdering av risiko for fortsatt antisosial atferd.

Ekskluderingskriteriene som fører til avslag på søknad omfatter alvorlig psykisk utviklingshemming, autisme, alvorlig psykisk lidelse (psykose), akutt selvmordsfare, samt seksualforbrytelse og brannstiftelse.

MultifunC-modellen innbefatter grundig, individuell kartlegging. Dette gir mulighet for skreddersydde behandlingstilbud til den enkelte, kombinert med oppfølging av nettverket rundt ungdommen på hjem- og skolearena. Foreløpige resultater fra de tre institusjonene som i dag er vurdert til fullt ut å drive etter MultifunC-prinsipper er svært løfterike. En mer omfattende vitenskaplig evaluering av MultifunC startes i disse dager. Evalueringsstudien vil benytte kontrollgruppe med ungdom som har lik belastning, men som får et annet tilbud. Resultatene forventes å foreligge i 2012.