Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:807 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Landsorganisasjonen mot spilleavhenighet (LOMS) må nå legge ned på grunn av manglende støtte fra departementet.
Mener statsråden vi nå er kvitt spilleavhenigheten her i landet og at vi derfor ikke trenger denne organisasjonen, eller er det bekvemmelighetshensyn som gjør at man nå vil bidra til nedleggelse av LOMS?

Begrunnelse

LOMS har over lang tid vært en viktig ressurs i arbeidet mot spillehavhengihet, både som kompetanseorgan og som støttefunksjon for de spilleavhenige og deres pårørende. I en situasjon hvor det stadig oppstår nye utfordringer på dette området, ikke minst knyttet til spill på nett, er det svært kritikkverdig dersom LOMS nå må legges ned pga departementets prioriteringer. I følge avisa Vårt Land 27. februar 2009, har Norsk Tipping mottatt tre millioner til reklamekampanjer for spill. Disse pengene ble tatt av en pott på 12 millioner som skal gå til forebygging av spilleavhengihet. Når departementet samtidig avslår nødvendig støtte til LOMS, er det grunn til å spørre seg hva som faktisk ligger til grunn for denne prioriteringen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Inntil 0,5 prosent av Norsk Tippings overskudd settes av til arbeid mot spilleavhengighet hvert år, inkludert tilskudd til frivillige støttegrupper. De siste årene har totalt 12 mill. kr blitt avsatt hvert år til tiltak mot pengespillproblemer. Disse midlene fordeles til ulike tiltak innenfor Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer, som ble vedtatt av Bondevik II-regjeringen i 2005 og videreført av den sittende regjeringen.

Lotteritilsynet behandler søknader om tilskudd til frivillige støttegrupper som en del av oppfølgingen Handlingsplanen mot pengespillproblemer. Jeg har derfor bedt Lotteritilsynet redegjøre for behandlingen av søknaden fra Landsorganisasjonen mot spilleavhengighet (LOMS) om tilskudd for 2009.

Tilsynet opplyser at LOMS i søknaden ikke anga et spesifikt tilskuddsbeløp. I søknaden opplyste organisasjonen at den ikke hadde hatt et operativt styre siden første halvdel av 2008. Dette skyldtes svak økonomi og vansker med rekruttering. Organisasjonen ønsket i 2009 å fortsette arbeidet med å informere befolkningen om spillproblematikk og å være et talerør for spilleavhengige.

Lotteritilsynet besluttet i vedtak 9. februar i år å tildele organisasjonen samme beløp som den hadde fått i 2008; 50 000 kr, på tross av mangelfullt styre i organisasjonen. I begrunnelsen for vedtaket skriver Lotteritilsynet bl.a. følgende:

”LOMS er en interesseorganisasjon for spilleavhengige og pårørende som har satt informasjon om pengespillproblemer og behandlingstilbud på dagsorden. Formålet med tilskuddsordningen er at slikt forebyggende arbeid stimuleres og utvikles.”

I vedtaket ble det også informert om klageadgang på vedtaket på vanlig måte.

Den 11. februar mottok Lotteritilsynet en e-post fra LOMS der det ble opplyst at styret hadde besluttet å trekke søknaden om støtte, fordi kr 50 000 var for lite til å drive organisasjonen videre i 2009 på den måten de ønsket. Samtidig ble det bedt om et beløp på kr 25 000 for å kunne avslutte LOMS på en god og ryddig måte. I brev 13. februar til LOMS opplyser Lotteritilsynet at det ikke oppfatter e-posten som en klage på tilskuddstildelingen og ber LOMS gi tilbakemelding om det likevel er å anse som en klage på vedtaket. Slik klage har ikke kommet. Tilsynet har imøtekommet LOMS ønske om å dekke utgifter til avvikling av virksomheten.

For øvrig har Lotteritilsynet tildelt 175 000 kr til foreningen Pårørende til Spilleavhengige, 50 000 kr til Norsk Forening for Pengespillproblematikk og 25 000 kr til SNSUS, som er en nordisk stiftelse mot spilleavhengighet. De to sistnevnte organisasjonene arrangerer konferanser som bidrar til kunnskap og kompetanseoppbygging på feltet og som også er viktige møteplasser for frivillige støttegrupper. I kgl.res. 7. november 2008 om fordeling av midlene innenfor Handlingsplanen ble det avsatt totalt 300 000 kr i tilskudd til frivillige støttegrupper på pengespillområdet.

Myndighetene er avhengige av de innspill som de frivillige støttegruppene gir oss om personer med pengespillproblemer. Disse støttegruppene gir oss også viktig informasjon om hvor de største utfordringene for forebygging og behandling av pengespillproblemer ligger.

Vi er nå i ferd med å vedta en revidert handlingsplan for en ny periode, bl.a. på bakgrunn av nye utfordringer på området for spilleproblemer siden forrige handlingsplan ble vedtatt i 2005.