Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:799 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 06.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil departementet, etter en fornyet vurdering, åpne for at Gilje Tre AS kan få støtte til omsøkt tiltak innenfor regelverket for Bedriftsintern opplæring, basert på regelverket for støtte til generell opplæring på (50 %/70 % + 5 %)?

Begrunnelse

Gilje Tre AS i Gjesdal Kommune, er en av mange bedrifter som har opplevd svikt i etterspørselen som følge av finanskrisen, og har derfor måttet permittere sine ansatte 1 dag pr uke. Gilje Tre AS er hjørnestensbedrift i kommunen.
I et forsøk på å unngå unødig permittering, samt å bruke ledig tid til å bygge arbeidstakernes kompetanse for fremtiden, har Gilje Tre tatt initiativ til et kursopplegg for sine ansatte, og søkt om bistand til dette fra NAV Rogaland innenfor regelverket for bedriftsintern opplæring.
NAV Rogaland har tilbudt støtte inntil 30 % av kostnadsrammen, noe som er for lite til at kursopplegget kunne gjennomføres i henhold til bedriftens ønske. Kursopplegget er derfor redusert i forhold til opprinnelig intensjon.
I forskrift 2008-12-11 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv, framkommer det i § 8-5 at NAV har anledning til å gi støtte inntil 50 %/70 % for hhv store og små/mellomstore foretak til såkalt generell opplæring, og ytterlige kunne øke dette med 5 % dersom bedriften er innenfor det geografiske området for tillatt bruk av distriktspolitiske virkemidler. Når NAV i dette tilfellet kun har akseptert 30 %, er det sannsynligvis fordi kursopplegget er vurdert å være såkalt støtte til særskilt opplæring, med maksimalt tillatt støttesats på 25 %/35 % + 5 %.
Gilje Tre er gjort kjent med at i en lignende sak i Birkeland i Aust Agder, er kursopplegget godkjent med en støttesats på 50 %. En slik støttesats ville som nevnt gitt hjørnestensbedriften i Gjesdal en mulighet til å utarbeide et enda bedre kurstilbud, som ville styrket de ansattes kompetanse både for en videre karriere i bedriften, og for karrieremuligheter utenfor bedriften.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Reglene for tilskudd til bedriftsintern opplæring er tilrettelagt i henhold til opplæringsregelverket under EØS-avtalen. Dette gjelder forutsetninger for å få tilskudd, maksimale tilskuddssatser og hva som kan gå inn i beregningsgrunnlaget for fastsetting av tilskudd.

Støttesatsen for tilskudd varierer etter størrelsen på bedriften som innvilges tilskudd. Den varierer med om opplæringen er generell eller bedriftsspesifikk og med om bedriften ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. For bedriftsspesifikk opplæring kan det ytes inntil 25 pst. tilskudd til store bedrifter, fra og med 250 ansatte, og inntil 35 pst. tilskudd til små og mellomstore bedrifter, inntil 250 ansatte. For generell opplæring kan det ytes inntil 50 pst. tilskudd til store bedrifter og inntil 70 pst. tilskudd til små og mellomstore bedrifter. Tilskuddssatsen kan økes med inntil 5 pst. innenfor virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene.

Tilskuddet til opplæringen beregnes ut fra den aktuelle prosentandelen av et beregningsgrunnlag. Dette grunnlaget består av faktiske utgifter til gjennomføring av opplæringen pluss utgifter til lønn til deltakerne på opplæringen. Størrelsen på lønnsutgiftene når det legges inn i beregningsgrunnlaget, kan maksimalt settes lik beregningsgrunnlaget for opplæringskostnadene.

NAV fylke vurderte opplæringen ved Gilje Tre as til å gi generell kompetanse både for bedriften og den enkelte ansatte. Bedriften har 218 ansatte, men eier i tillegg en bedrift med over 250 ansatte. På denne bakgrunn ble bedriften vurdert som en større bedrift. Arbeids- og velferdsetaten var i kontakt med Innovasjon Norge og fikk verifisert dette.

Gjesdal kommune kommer ikke inn under virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene.

Departementet har ikke adgang til å fravike de støttesatser og betingelser som er satt i regelverket for ordningen med tilskudd til bedriftsintern opplæring, og disse er som nevnt, fastsatt gjennom opplæringsregelverket under EØS-avtalen.

Tilskuddssatsen til opplæringen ved Gilje Tre as ble satt til maksimal sats for generell opplæring i store bedrifter, dvs. 50 pst. For opplæring av 188 arbeidstakere ble lønnsutgiftene høyere enn opplæringskostnadene og ble derfor satt likt med disse. Dette ga en tilskuddsintensitet på 40,2 pst. til de samlede utgiftene til denne delen av opplæringen. For opplæring av 9 ledere ble lønnsutgiftene lavere enn opplærings-kostnadene og tilskuddsintensiteten ble her 50 pst.

Gilje Tre as har altså fått maksimal tilskuddssats for generell opplæring i større bedrifter ved tildeling av midler til bedriftsintern opplæring. I dette tilfellet utgjør det henholdsvis 40,2 pst. og 50 pst. av samlede kostnader for de to delene av opplæringen.

Når det gjelder bedriften det vises til i Agder, har den foreløpig ikke levert tilfredsstillende søknad. I henhold til opplysninger fra NAV Aust-Agder, er det derfor ikke fattet vedtak i saken.