Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:808 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 10.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er kjent med at organisasjonen Ungdom mot Narkotika ikke har fått svar på søknad om driftstilskudd for 2009. Helsedirektoratet har lovet svar i juni 2009. Dette medfører selvsagt en svært vanskelig situasjon for organisasjonen, og medfører blant annet at aktiviteten reduseres som følge av denne usikkerheten.
Vil statsråden sørge for at Ungdom mot Narkotika snarest blir gitt beskjed om innvilgelse på søknad om driftsstøtte?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at organisasjonen Ungdom mot Narkotika ikke har fått svar på søknad om driftstilskudd grunnet for sent innkommet søknad. Dette er svært engasjerte ungdommer som er opptatt av det forebyggende arbeidet, og har derfor kommet i skade for ikke å overholde søknadsfristen på 1. november.
Undertegnede er av den oppfatning at Ungdom mot Narkotika bidrar på en svært positiv måte hva gjelder forebygging av narkotikabruk blant barn og unge, og at det derfor snarest må sørges for at driftstilskudd blir innvilget.
Det vil, slik undertegnede ser det, være svært beklagelig dersom organisasjonens viktige arbeid knyttet til rusforebygging ikke videreføres som en følge av formelle feil knyttet til søknaden.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helsedirektoratet har som Helse- og omsorgsdepartementets underliggende fagdirektorat blitt delegert ansvaret for å forvalte tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Helsedirektoratet står fritt til å utøve skjønn i forvaltningen av tilskuddene innenfor gjeldende regelverk. Helse- og omsorgsdepartementet er klageinstans.

Når det gjelder saken som representant Nesvik tar opp, har Helsedirektoratet informert Helse- og omsorgsdepartementet om at de mottok søknaden om driftstilskudd fra Ungdom mot Narkotika i begynnelsen av januar 2009. Som representanten sier i sitt spørsmål, er søknadsfristen opprinnelig 1. november 2008. Jeg vet fra tidligere saker at Helsedirektoratet er fleksibelt, hvis organisasjoner har problemer med å overholde frister, og at de i dialog med den enkelte organisasjon finner løsninger på dette. I denne saken har ikke Helsedirektoratet forut for søknaden fått informasjon fra Ungdom mot Narkotika om at de ville motta en forsinket søknad. Helsedirektoratet har derfor i sitt svarbrev til Ungdom mot Narkotika informert om at de vil behandle søknaden deres etter at søknadene som kom inn innen fristen, er ferdigbehandlet. Søknaden til Ungdom mot Narkotika vil da bli behandlet på vanlig måte, hvis det fortsatt er midler tilgjengelig.

Da ansvaret for forvaltningen av den aktuelle tilskuddsordningen er delegert til Helsedirektoratet, vil jeg på et generelt grunnlag si at det vil være problematisk om jeg som statsråd skal gå inn i enkeltsaker og overprøve Helsedirektoratets vedtak så lenge de gjøres innenfor gjeldende regelverk. På generelt grunnlag vil jeg samtidig bemerke at det vil være urettferdig overfor organisasjoner som overholder de nødvendige frister og regler, dersom ikke alle organisasjonene likebehandles.

Jeg har tillit til at Helsedirektoratet vil behandle denne og andre søknader om tilskudds-midler på en god måte som sikrer et rettferdig resultat, og vil derfor ikke involvere meg overfor Helsedirektoratet i denne saken.