Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:809 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Skal Statnett og holdningene til Statnetts ledelse være førende for hvorvidt vi skal nå nasjonale målsettinger for utbygging av fornybar energi i Norge?

Begrunnelse

Statnetts nytilsatte sjef Auke Lont har uttalt seg kritisk i Teknisk Ukeblad til bygging av vindkraft basert på bedriftsøkonomisk regnestykke. Han har også nylig uttalt gjennom Adresseavisen at utbyggere i Midt-Norge må garantere for utbygging dersom Statnett skal bygge nødvendige kraftlinjer. Det er velkjent at det er umulig å gi slike garantier uten å ha sikkerhet for økonomisk støtte. Støtten fra Enova er uforutsigbar, men man får i alle tilfelle ikke støtte uten sikkerhet for nettilknytning. Statnetts holdning representerer derfor i dag en barriere for ønsket vindkraftutbygging i Midt-Norge.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er svært opptatt av å øke fornybar kraftproduksjon i Norge. Det må skje i tett samspill med utviklingen i forbruk og utbygging og utvikling av overføringsnettet. Jeg ønsker at samfunnsmessig rasjonelle produksjonsprosjekter skal gjennomføres samtidig som det legges til rette for god koordinering av investeringer i nett og ny produksjon.

Statnett har som det systemansvarlige selskapet i Norge ansvar for en samfunnsøkonomisk drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet. Selskapet skal blant annet sikre at alle regioner i Norge har tilstrekkelig strøm. Som eier av Statnett har Olje- og energidepartementet jevnlig dialog med selskapet om saker som det er hensiktsmessig å utveksle synspunkter om. Blant annet ble Statnetts arbeid med å gi ny produksjon tilgang til nettet drøftet på siste eiermøte med selskapet. Jeg har tiltro til at Statnett har oppmerksomhet på tilknytning av fornybar energi og investerer i nødvendig infrastruktur i tråd med sin formålsparagraf.

Etter dagens regelverk har nettselskapene en plikt til å sørge for markedsadgang for alle som etterspør nettjenester. Plikten innebærer at nettselskapet skal utforme ikke-diskriminerende tariffer og vilkår. For å oppfylle plikten må nettselskapene ta stilling til muligheten for tilknytning av ny produksjon, herunder avklare forhold i overliggende nett. Nettselskapene må gi produsenten et begrunnet svar på om det er ledig kapasitet i nettet, og om produsenten kan få tilknytning til nettet. Dersom tilknytning av ny produksjon krever forsterkninger, kan imidlertid ikke nettselskapene pålegges å bygge ut eventuelle nye nettanlegg.

For å sikre at samfunnsmessig rasjonelle produksjonsprosjekter realiseres og bedre legge til rette for koordinering av investeringer i nett og ny produksjon har Olje- og energidepartementet nylig foreslått å innføre en tilknytningsplikt for produksjon på alle nettnivå. Forslaget har vært på høring og høringsuttalelsene vurderes nå i departementet. Departementet tar sikte på å legge fram endringer i energiloven om kort tid.

Med forbehold om at lovendringen blir vedtatt, vil netteier gis en plikt til å tilknytte produsenter når produksjonsprosjektet og nettinvesteringen samlet sett er samfunnsmessig rasjonell. Denne plikten vil gjelde netteiere på alle nettnivåer.