Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:802 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 09.03.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Mener statsråden at regelverket for bygging i strandsonen skal praktiseres like strengt i hele landet?

Begrunnelse

En grunneier i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag har et naust som per i dag er i en så dårlig forfatning at han har vurdert å rive det, for så å sette opp et nytt naust. Grunneier søkte om en omdisponering av 2.etg i naustet til rorbu. I to runder har kommunen støttet dette prosjektet. Men Fylkesmannens miljøvernavdeling har sagt nei, samt en stadfesting av avslaget fra Fylkesmannen i Nordland etter klagebehandling.
Bakgrunnen er en generell innstramming av regelverket, og en oppfatning av at hele Trondheimsfjorden skal underlegges en "streng vurdering".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I ny plandel i plan- og bygningsloven er det også vedtatt nye regler om strandsonen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og reglene om dispensasjon er strammet inn. I forbindelse med lovarbeidet er det bestemt at det skal utarbeides statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Retningslinjene skal legges til grunn for planleggingen i kommunene og ta hensyn til at det er ulike forhold langs kysten.

Miljøverndepartementet arbeider med et forslag til slike retningslinjer. Forslaget skal sendes på høring før det vedtas, og siktemålet er at retningslinjene vedtas samtidig med at ny lov trer i kraft 1. juli i år.

Miljøverndepartementet har ikke behandlet den konkrete saken det refereres til, og jeg vil derfor ikke kommentere den nærmere.