Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:803 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Gjennomføres planleggingen, og den forestående utbygging, i første omgang til Hamar, av dobbeltspor for jernbane for hele strekningen Eidsvoll - Lillehammer, med kapasitet for hastighet opp til 250 km/t?

Begrunnelse

I pressemelding fra Samferdselsdepartementet av 24. februar 2009 redegjøres det for at Regjeringen i sitt forslag til revidering av Nasjonal Transportplan vil foreslå å videreføre dobbeltspor for jernbane nordover fra Eidsvoll. Jeg viser også til siste års budsjettbehandling i Stortinget der et flertall gav uttrykk for at nye jernbanestrekninger, særlig innenfor Inter City trekanten, skal bygges ut med tanke på høyhastighetstog, dvs. for en hastighet på 250 km/t. Med tanke på behovet for helhetlige grep, og for i neste omgang å ha grunnlag for videreføring av dobbeltspor frem til Lillehammer, er det av stor betydning at planarbeidet nå rettes inn mot hele strekningen selv om utbygging i første omgang naturlig vis gjøres til Hamar.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverket har i det utredningsarbeidet som er gjort for planlegging og bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar lagt til grunn en hastighetsstandard på 200 km/t. Over noen partier, for eksempel ved innkjøringen til Hamar, vil det være nødvendig å redusere hastigheten noe. Dette vurderer Jernbaneverket som uproblematisk i og med at de aller fleste tog også i framtiden vil stoppe på Hamar.

Jernbaneverket opplyser videre at nytt dobbeltspor på strekningen Minnesund – Kleverud som er planlagt gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen og bygging av ny E6, er dimensjonert for en hastighet på 200 km/t med konvensjonelt materiell. Jernbaneverket vil i den videre planlegging av strekningen Eidsvoll – Minnesund og Kleverud – Hamar vurdere konsekvenser og gevinster ved å legge til rette for en hastighet på 250 km/t eller mer. Rent traseringsmessig er dette fullt mulig, men gevinsten ved høyere hastighet må veies opp mot redusert kapasitet ved blandet trafikk der ulike typer persontrafikk og godstog har ulik framføringshastighet.

Endelig trasé kan derfor få delstrekninger med en hastighetsstandard på 250 km/t eller mer. Jernbaneverket legger stor vekt på å finne markedsmessige, kapasitetsmessige og fysiske løsninger som er best mulig tilpasset de ulike typer tog som skal trafikkere strekningen.

Framtidig hastighetsstandard for jernbanen er for øvrig nærmere omtalt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble lagt fram fredag 13. mars 2009.