Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:804 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Mye tyder på at situasjonen innad hos skattemyndighetene og saksbehandlerne er uholdbar, og skatteytere får i mange tilfeller ikke den service, informasjon og oppfølging de burde ha krav på. Skattemyndighetene setter korte frister for svar fra skatteyter, men bruker ofte mange måneder på å besvare henvendelser selv. Dette er ikke holdbart.
Hva vil finansministeren gjøre for å bedre situasjonen hos skattemyndighetene, slik at de blir ryddige å forholde seg til for skatteyter?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt mange henvendelser som tyder på at saksbehandlingen hos skattemyndighetene ikke fungerer som den skal. Et eksempel på en henvendelse kan illustrere dette:

"Jeg klaget på skatten for 2006 innen tidsfristen og fikk bekreftelse på at den var mottatt.
I januar 2008 fikk jeg telefon fra en saksbehandler som ønsket flere opplysninger, som han fikk. Tiden gikk og i april begynte jeg å sende mailer til Skattevesenet og har vel sendt 5 stykker til nå, men ingen svar. Bare bekreftelse på at de er mottatt.
Jeg har ringt minst 8 ganger og fått snakket med flere forskjellige saksbehandlere, uten å ha fått noe fornuftig svar. I desember 2008 fikk jeg kontakt med Direktør NN i Skatt Nord og da fikk jeg kontakt med en saksbehandler etter 2 dager! Denne mente at saken var oversendt en annen etat for "kjøring". Jeg ble bedt om å henvende meg til den lokale bykasserer. Denne var dessverre fraværende, slik at jeg ikke fikk kontakt før ca 5. januar 2009. Her fikk jeg vite at de ikke fikk slike saker, men at de ble sendt til denne "kjøringen" og at det var galt av skattevesenet å sende skattyterne til dem.
Og slik går nå dagene. Jeg sitter her, den 20. februar 2009 og venter fortsatt. Jeg har ringt 16 ganger til bykassa."

Vedkommende lurer på om det er slik det skal være. At man må vente i årevis på klagebehandling. Hos en av saksbehandlerne hos skatteetaten fikk vedkommende vite at slike klagesaker ble tatt opp bare hver 4. måned.
Finansministeren har tidligere på spørsmål om reorganiseringen av skatteetaten går etter planen svart at det ikke er problemer rundt dette. Etter min mening er det mye som tyder på at finansministeren ikke sitter med god nok informasjon. Etter det jeg erfarer sitter saksbehandlere hos skattemyndighetene med opptil 1000 saker i kø. Situasjonen går utover skatteytere som ikke får den service og informasjon de har krav på. Samtidig går finansministeren i retning av å skjerpe straffene ytterligere for de som gjør en feil i et meget komplisert regelverk og en Lignings-ABC på nesten 1.400 sider.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten ble formelt omorganisert fra 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt ble behandlingen av klager på ligning endret. Tidligere ble klagene behandlet av ligningsnemnd og evt. overligningsnemnd i den enkelte kommune. Nå er det en skatteklagenemnd i hver region som behandler slike klager. Omleggingen har vært krevende og førte dessverre til saksbehandlingstider ut over det akseptable i en del tilfeller, slik som i saken du viser til i ditt brev. Jeg har imidlertid fått opplyst fra Skatteetaten at restansene vil være vesentlig redusert i løpet av første halvår 2009.

Jeg er opptatt av at skatteetaten skal ha en effektiv og god behandling av skattyterne og som sikrer riktig fastsettelse av skatter og avgifter. Den nye organiseringen av skatteetaten skal bidra til at det blir enklere for skattyter å handle riktig. Skatteopplysningen (SOL) gir enhetlig og lik service til alle som tar kontakt, uansett hvor de bor. Det er også opprettet en egen veiledningstjeneste rettet mot profesjonelle brukere (bl.a. regnskapsførere, revisorer og advokater). Videre blir det stadig utviklet nye informasjonsprodukter som er tilgjengelig på internett, både på norsk og fremmede språk. Finansdepartementet legger i styringsdialogen med skatteetaten stor vekt på at hensynet til publikum blir ivaretatt på en god måte også under omorganiseringen. Den praktiske gjennomføringen av denne store reformen skal være fullført innen utgangen av 2009.

For ordens skyld nevner jeg at de kommunale skatteoppkreverne ikke er omfattet av reorganiseringen av skatteetaten.