Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:805 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge NTB 3/2-09 hevder Forbrukerrådet at prisene på kjøtt, melk, ost, frukt og grønt kunne vert halvert dersom Norge hadde fulgt EØS reglene og redusert tollen på disse varene.
Er finansministeren enig i dette og vil finansministeren ta initiativ til at tollen på disse varene blir redusert?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil først slå fast at Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Landbrukspolitikken omfattes imidlertid ikke av avtalen. Norges tilslutning til EØS-avtalen innebærer riktignok noen direkte og indirekte begrensninger i handlingsrommet for landbrukspolitikken, blant annet gjennom forhandlinger om handel med bearbeidede landbruksvarer (protokoll 3) og tollfrie kvoter på enkelte basislandbruksvarer (artikkel 19).

Det forbrukerrådet siteres på av NTB er Norges forhandlinger med EU under artikkel 19. Etter EØS-avtalen artikkel 19 skal avtalepartene med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handelen med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, grønnsaker mv.) med sikte på en gradvis gjensidig fordelaktig liberalisering innenfor rammen av partenes respektive nasjonale landbrukspolitikk. Forrige artikkel 19-avtale ble iverksatt 1. juli 2003. En ny runde med artikkel 19-forhandlinger mellom Norge og EU ble startet i mai 2006, men har dratt noe ut i tid i påvente av avklaring av forhandlingene i WTO. Regjeringen har ønsket å se de to forhandlingsprosessene i sammenheng. Neste forhandlingsmøte med EU er avtalt til slutten av april. Jeg vil for øvrig understreke at det i artikkel 19 forhandlingene forhandles om liberalisering av et begrenset antall varer. Resultatet av disse forhandlingene vil derfor ikke innebære en omfattende nedbygging av tollvernet for kjøtt, melk, ost, frukt og grønt.