Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:816 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hva vil statsråden gjøre for å kompensere kraftselskapene som hindres markedsadgang og er det nå tatt nødvendige forholdsregler for å unngå begrensninger som følge av kabelfeil?

Begrunnelse

Statnett hadde i fjor og har fortsatt, feil på utenlandsforbindelsene. Det innebærer begrensninger i handelskapasiteten. Fornybar, miljøvennlig kraft blir stengt inne, prisene synker. Lyse fikk i likhet med alle andre kraftprodusenter i Sør-Norge svekket resultat i 2008 som følge av dette. Lyse har beregnet at selskapet gikk glipp av ca 300 millioner kroner i fjor på grunn av feil på utenlandskablene. NVE varslet i desember 2008 tvangsmulkt og andre tiltak etter kabelhavarier i Oslo-fjorden. En sentral del av problemet synes å være at Statnett ikke har incitamenter til å utbedre feilene. Tvert imot: Jo større prisforskjeller mellom markedsområder, jo større inntekt for Statnett. Statnett er eier av kablene og får dermed inntektene fra prisforskjellene mellom markedene.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Kraftutveksling med andre land er viktig for Norge fordi det reduserer sårbarheten for tilsigsvariasjoner og utnytter vannkraftens reguleringsevne. Statnett har ansvar for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av nettet, og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er Statnetts kriterium for nettinvesteringer. Dette innebærer også at de skal utbedre flaskehalser så lenge det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Feil på kabler vil alltid kunne forekomme. Kabelfeilene den siste tiden har gitt og gir fortsatt store samfunnsøkonomiske kostnader gjennom de begrensninger som er oppstått i handelskapasiteten til og fra Sør-Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) driver tilsyn med Statnett på lik linje med andre nettselskap. Jeg har blitt informert om at NVE arbeider aktivt med denne saken, og at direktoratet blant annet har pålagt Statnett å gjenopprette driften av kabelforbindelser over Oslofjorden innen 1. juni 2009.

Når det gjelder Statnetts insentiv til å utbedre feil på utenlandsforbindelsene, vil jeg påpeke noen forhold rundt dette. For det første er selskapet er underlagt inntektsrammeregulering. Det vil si at flaskehalsinntektene fra utenlandskablene ikke går direkte til Statnett, men inngår i deres inntektsramme som er regulert av NVE. Et annet viktig poeng er at flaskehalsinntektene på utenlandsforbindelsene bidrar til å redusere sentralnettstariffene for sentralnettkundene. For eksempel på NorNed-kabelen skal flaskehalsinntektene i sin helhet gå til å redusere sentralnettstariffene. Dermed gir ikke dette noen inntekt til Statnett, slik det blir beskrevet i begrunnelsen ovenfor.