Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:819 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 03.03.2009
Besvart: 10.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forskrift om vederlag for opphold i institusjon (vederlagsforskriften) gir regler for brukers betaling i institusjon. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. For disse kan rullerende korttidsopphold være en god løsning; dvs. at man i faste perioder gjennom et år får tilbud om korttidsopphold. Samlet korttidsopphold over 60 dg. belastes etter forskriften med full sats.
Hva vil statsråden gjøre for å justere forskriften slik at det blir økonomisk mulig å beholde egen bolig også med jevnlige korttidsopphold?

Begrunnelse

Følgende eksempel belyser problemstillingen.
Rullerende korttidsopphold på 3 uker gjennom et år på 12 mnd gir minst 6 slike opphold a 3 uker med samlet tid på 126 dager. Etter forskriften skal det betales full sats (75 - 85 % av pensjon) etter at samlet korttidsopphold overskrider 60 dg. Samtidig skal hjemmebasert bruker som benytter korttidsopphold betale alle faste utgifter knyttet til fortsatt å ha egen bolig (husleie, strøm mm).
Eksempelet viser etter min mening at forskriften bør endres og korttidssats brukes på alle som bruker korttidsopphold uavhengig av hvor mange ganger slikt opphold brukes og uavhengig av hvor mange dager dette samlet utgjør i løpet av et år.
Jeg håper statsråden vil klargjøre forskriften på dette punkt evt. klargjøre for kommunene at de kan avvike fra forskriftens hovedregel når det er gode grunner for å gjøre det.
Hensynet til mange eldres ønske om å klare seg hjemme i egen bolig så lenge som mulig bør etter mitt syn også imøtekommes økonomisk- derfor bør forskriften og bruken av forskriften også understøtte dette.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Vederlagsforskriften angir det maksimale vederlaget en kommune kan kreve av en beboer for opphold i sykehjem. Kommunene har en noe ulik praksis knyttet til vederlagsberegning, hvilket er i orden så lenge den enkelte kommune holder seg innenfor forskriftens ramme.

Det følger av forskriften § 4 at kommunen kan ta betaling med inntil kr 121 pr. døgn for kortidsopphold. Dette kan karakteriseres som en lav sats når en tar i betraktning at vederlaget skal dekke kost, losji og nødvendige helsetjenester.

Når beboeren har vært på flere kortidsopphold, kan kommunen kreve vederlag for langtidsopphold dersom beboeren har vært på institusjon i minst 60 døgn innenfor samme kalenderår. Egenbetalingen ved langtidsopphold er betydelig høyere enn ved kortidsopphold, noe som er naturlig da disse beboerne som hovedregel ikke vil ha de samme bo- og leveutgifter som beboere på korttidsopphold.

For beboere på langtidsopphold er det i vederlagsforskriften egne fradragsregler for de med hjemmeboende ektefelle, mindreårige barn eller de som helt eller delvis forsørger barn over 18 år. I tillegg er det en egen bestemmelse i forskriftens § 5 om at fradrag også kan fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. Det er kommunen som i det enkelte tilfelle må foreta denne rimelighetsvurderingen, men kommunens vedtak kan i henhold til forskriftens § 8 påklages til fylkesmannen. Det er altså allerede innebygd i forskriften en betydelig fleksibilitet av vederlagsberegningen i forhold til den enkeltes økonomi og livssituasjon.

Vederlagsbetalingen i 2007 utgjorde et inntektsgrunnlag for kommunene på i underkant av 4,2 milliarder kroner, noe som utgjør en viktig andel av finansieringsgrunnlaget for drift av kommunale pleie- og omsorgstjenester. En endring i dagens regler på linje med det representanten foreslår, vil kunne medføre et betydelig inntektstap for kommunene, hvilket vil kunne medføre at kommunene i mindre grad vil tilby kortidsopphold ved sykehjem.

På samme måte som representant Sortevik, tror jeg rullerende kortidsopphold ved sykehjem kan være en god løsning for mange. Det kan derfor være problematisk å foreta endringer i vederlagsforskriften som kan medføre et redusert tilbud om jevnlige korte opphold ved disse institusjonene. Jeg er for tiden i gang med en revidering av vederlagsforskriften. I det arbeidet vil jeg også vurdere de forhold representanten Sortevik er opptatt av.