Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:824 (2008-2009)
Innlevert: 03.03.2009
Sendt: 04.03.2009
Besvart: 12.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Det bor i Norge i overkant av 20 tusen mennesker med bakgrunn fra Vietnam. De aller fleste har, eller ønsker, norsk statsborgerskap. Dersom man ønsker å bli norsk statsborger, må man vanligvis gi avkall på eller løse seg fra annet statsborgerskap. Vietnam synes å ha en vilkårlig behandling av egne landsmenn som ønsker å si fra seg sitt statsborgerskap.
Hvor mange med vietnamesisk bakgrunn bosatt i Norge venter på å få sitt vietnamesiske statsborgerskap frasagt og hva gjør Norge for at prosessen skal gå raskere?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I henhold til statsborgerloven § 10 kreves at den som søker norsk statsborgerskap og som ikke automatisk taper sitt andre statsborgerskap som følge av innvilgelse av norsk statsborgerskap, må være løst fra sitt andre statsborgerskap før søknaden innvilges. Dersom søkeren ikke kan løses fra sitt andre statsborgerskap før søknaden innvilges, må søkeren innen ett år fra innvilgelsen av norsk statsborgerskap dokumentere at vedkommende er løst fra annet statsborgerskap, såkalt etterfølgende løsning. Det kan gjøres unntak fra kravet om løsning dersom dette anses rettslig eller praktisk umulig eller av andre grunner fremstår som urimelig.

Etter de opplysninger departementet har innhentet fra Utlendingsdirektoratet er praksis per i dag å kreve etterfølgende løsning for vietnamesiske borgere. Dette innebærer at personer som søker og oppfyller de øvrige vilkårene for norsk statsborgerskap, innvilges statsborgerskap med krav om at de dokumenterer løsning fra tidligere statsborgerskap innen ett år fra vedtaksdato. Foreligger ikke slik dokumentasjon innen fristen, er hovedregelen at norsk statsborgerskap skal tilbakekalles dersom det ikke gjøres unntak fra løsningskravet i henhold til lovens § 10.

Løsningskravet er en svært viktig del av den norske statsborgerlovgivningen. I henhold til rundskriv fra departementet bør det derfor ikke gjøres unntak fra løsningskravet i de tilfeller saksbehandlingstiden går ut over fristen på ett år. Opplysninger om lang saksbehandlingstid for løsning fra opprinnelig statsborgerskap anses som særlig grunn for ikke å tilbakekalle norsk statsborgerskap.

Direktoratets erfaring er at prosessen med å løse seg fra vietnamesisk statsborgerskap i mange tilfeller kan ta lenger tid enn ett år.

I henhold til statistikken er det per 6. mars 2009 til sammen 236 personer med bakgrunn i Vietnam som er innvilget norsk statsborgerskap og som fremdeles venter på å bli løst fra sitt tidligere statsborgerskap. I flere av disse tilfellene er det fremlagt dokumentasjon fra vietnamesiske myndigheter på at løsningsprosessen er satt i gang, men at prosessen kan ta mellom 9 og 12 måneder. Av de 236 personene er det 60 som har ventet på løsning fra vietnamesisk statsborgerskap i mer enn ett år, men de har likevel beholdt sitt norske statsborgerskap.

Når det gjelder personer med vietnamesisk bakgrunn er det ingen som har blitt forhåndsvarslet om tilbakekall av det norske statsborgerskapet bare fordi det har tatt lengre enn ett år å bli løst fra vietnamesisk statsborgerskap.

På bakgrunn av de opplysningene som er innhentet, både når det gjelder antallet saker og den praksis som følges, ser jeg på nåværende tidspunkt ingen grunn til å gjøre noe med denne praksisen.