Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:830 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 06.03.2009
Besvart: 13.03.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hva er status for arbeidet med rehabilitering og modernisering av det tidligere forlegningsbygget på Kongsvinger Festning, og når anser statsråden at dette arbeidet vil være ferdigstillet?

Begrunnelse

15.mai 2007 var Forsvarsministeren på besøk på Kongsvinger Festning.
Samme måned sa ministeren i forbindelse med lanseringen av Verneplanene for De Nasjonale Festningsverkene:

”Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en styrking av investeringer i eiendom, bygg og anlegg med mer enn 500 mill kr som også vil komme de nasjonale festningsverkene til gode. Spesielt kan nevnes rehabilitering og modernisering av et tidligere forlegningsbygg på Kongsvinger festning for å kunne huse overnattingsgjester og bidra til økt bruk av festningen, bedre tilgjengelighet og helhetsopplevelse for besøkende.”

Kongsvinger Festnings utviklingsplaner og investeringsbehov ble også omtalt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008. I revidert budsjett for samme år ble det også satt av midler til dette arbeidet.
Forsvarsdepartementet synes enda ikke å ha ferdigbehandlet søknaden, og det er ukjent når man kan forvente at arbeidet igangsettes. Prosjektet har stor betydning for regionens utvikling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De nasjonale festningsverkene er noen av våre flotteste og viktigste kulturminner, og forteller mye om Norges historie. Regjeringen mener at bruk er det beste vern, og har som mål at de nasjonale festningsverkene skal ivaretas som nasjonalsymboler slik at de fremstår med verdighet. Bruk og utvikling skal forsterke anleggenes egenart og karakter.

For å ivareta denne nasjonale kulturarven har regjeringen både i det ordinære budsjettet og i tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten, prioritert å starte utbedring av våre nasjonale festningsverk. For 2009 er det bevilget totalt 112 mill. kroner for å sette i stand murer og byggverk som utgjør en potensiell fare for sikkerheten til de som benytter seg av festningene. Dette inkluderer også tiltak ved Kongsvinger festning.

Når det gjelder rehabilitering og modernisering av det tidligere forlegningsbygget på Kongsvinger festning, har jeg nylig godkjent iverksetting av dette. Prosjektet innebærer etablering av overnattingstilbud, og vil i tråd med regjeringens intensjoner bidra til å gjøre Kongsvinger festning mer attraktiv for alternativ og allsidig bruk.

Etter planen vil prosjektet bli startet opp i løpet av 2009 og ferdigstilles i 2011.