Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:832 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Fra og med 15. desember 2008 ble stoppene ved Sandvika stasjon for tre av Vestfoldbanens tog i hver retning pr. dag morgen og ettermiddag i rushtiden, fjernet fra ruteplanen til NSB. Dette har ført til et dårligere kollektivtilbud for pendlere til/fra Vestfold-Sandvika, med lengre reisetid eller bil som alternativ.
Kan samferdselsministeren bidra til at togene til/fra Vestfold igjen stopper for av-/påstigning i Sandvika i rushtiden?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt flere henvendelser etter at NSB endret ruteplanen fra 15.desember 2008 med den konsekvens at tre av Vestfoldbanens tog ikke lenger stopper for av-/påstigning i Sandvika morgen og ettermiddag i rushtiden. Pendlere hevder at dette har medført at reisetiden er forlenget med minimum 40 minutter tur/retur pr dag, forutsatt togbytte i Asker eller Drammen og at togene korresponderer. Alternativet er bil.
Det blir hevdet at endringen i ruteplanen til NSB skyldes redusert kapasitet ved Sandvika stasjon i forbindelse med bygging av tunnel og nytt dobbeltspor. Jeg konstaterer at de nevnte togene fortsatt vil kjøre forbi Sandvika stasjon på tilnærmet samme tidspunkt og kan ikke umiddelbart se at av-/ påstigning skal være umulig å tilpasse. Etter de opplysninger undertegnede har mottatt, er ingen andre togstopp/avganger berørt av omleggingen på grunn av den påberopte reduserte kapasiteten ved stasjonen.
Det må være en målsetting for Regjeringen å sikre et best mulig kollektivtilbud, spesielt i rushtiden, og unngå endringer som medfører at bilen blir et nødvendig alternativ. E18 i Vestkorridoren er allerede sterkt belastet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Staten ved Samferdselsdepartementet kjøper persontransport med tog fra NSB for om lag 1,7 milliarder kroner i 2009. Det er viktig for meg at togtilbudet oppleves som pålitelig, effektivt og tilgjengelig. En hensiktsmessig stoppstruktur og gode overgangsmuligheter er nødvendig for at toget skal være et miljøvennlig, attraktivt og konkurransedyktig transportalternativ.

Nytt dobbeltspor bygges nå mellom Sandvika og Lysaker, og det pågår i den forbindelse omfattende arbeid ved Sandvika stasjon. Inngrep i sikringsanlegg og sporarrangement vil gi stasjonen redusert kapasitet i perioden frem mot august 2011. Jernbaneverket har informert meg om at det var nødvendig å redusere enkelte stopp i de mest kritiske rushperiodene for å minimere ulempene for den øvrige trafikken på Drammensbanen. Jernbaneverket ba derfor NSB om å begrense antall tog som stopper i Sandvika.

NSB har informert meg om at det ble foretatt en vurdering av hvilke alternativer som rammer færrest mulig kunder. NSB valgte å sløyfe stopp for de såkalte innsatstogene i begge retninger på Vestfoldbanen. Disse togene kjøres med lokomotiv og vogner, og krever forholdsvis lange stasjonsopphold og har lenger akslerasjons- og retardasjonstid enn motorvognsettene. NSBs beslutning er i tråd med Jernbaneverkets anbefaling. Det er viktig at det ligger en fleksibilitet i jernbanesystemet som gjør at NSB og Jernbaneverket må kunne treffe denne type beslutninger i forbindelse med store infrastrukturendringer.

Sandvika er for øvrig en av stasjonene utenfor det sentrale Oslo-området som har flest stoppende tog og togene som trafikkerer strekningene Spikkestad – Moss, Drammen – Dal og Kongsberg – Eidsvoll stopper i Sandvika. I tillegg stopper Flytoget og lokaltogene mellom Asker og Lillestrøm i Sandvika. Sandvika har dermed et godt togtilbud totalt sett.

NSB orienterte Akershus fylkeskommune om endringene i stoppmønsteret i forkant og mottok ingen innvendinger. Jeg er for øvrig svært opptatt av at togtilbudet skal bli enda bedre for alle reisende i tiden etter ferdigstillelsen av det nye dobbeltsporet i 2012, og jeg vektlegger at NSB og Jernbaneverket forsøker å minimere ulempen for de reisende i anleggsperioden.