Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:840 (2008-2009)
Innlevert: 09.03.2009
Sendt: 10.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden at foreldre som er anklaget for å ha misbrukt sine barn med loven i hånd kan forhindre at deres barn får innsyn i det materialet som kan dokumentere et eventuelt misbruk?

Begrunnelse

Lokale medier i Sandefjord har over lengre tid avdekket Sandefjord kommunes praksis i forhold til innsynsnekt i saker som omhandler overgrepsofre som ikke får innsyn i egen sak. Et typeeksempel viser at dette kan slå urimelig ut: En far som er anklaget for å ha misbrukt sin sønn, kan med loven i hånd forhindre at sønnen får innsyn i det materialet som kan dokumentere et eventuelt misbruk. Hvorvidt dette er i pakt med formålet med barneloven og alminnelig rettsfølelse kan det settes spørsmålstegn ved. Undertegnede er kjent med at spørsmålet knyttet til dette er bragt inn for Sivilombudsmannen og nå også er bragt inn for lovavdelingen i Justisdepartementet. Det er åpent når spørsmålet får sin avklaring og det bes om tilbakemelding når dette skjer. Det bes også om en tilbakemelding på hvorvidt man ser for seg eventuelle lovendringer som kan forhindre en slik behandling av overgrepsofre.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Representanten viser i sitt spørsmål til en konkret sak som er bragt inn for Sivilombudsmannen og oversendt Barne- og likestillingsdepartementet for nærmere redegjørelse. Saken reiser kompliserte prinsipielle spørsmål, og jeg har på den bakgrunn bedt Justisdepartementets lovavdeling om en rådgivende uttalelse. Justisdepartementet tar sikte på å avslutte sin behandling av saken i nærmeste framtid. Når svar er mottatt derfra, vil jeg besvare Sivilombudsmannens henvendelse. På bakgrunn av at saken fortsatt er under behandling, er det for tidlig å si noe om hvilke konklusjoner som trekkes og eventuelle konsekvenser av disse.