Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:841 (2008-2009)
Innlevert: 10.03.2009
Sendt: 10.03.2009
Besvart: 17.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Stavanger sliter med meget dårlig bygningsmasse, noe som rammer en sårbar pasientgruppe. Gjennom de siste ti år har det vært arbeidet med planer for et nybygg til formålet uten at dette så langt har vært prioritert av Helse Vest.
Hva er status og forventet fremdrift for denne viktige fornyelsen av tilbudet til barn og unge med psykiske helseproblemer i regionen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse- Vest RHF har informert meg om at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern for barn- og unge i Helse Stavanger HF har pågått over flere år, og styret i helseforetaket har ved flere anledninger hatt utbyggingsprosjektet til behandling, herunder ved behandlingen av 5-årige investeringsplaner. Prosjektet har vært lagt ut på anbud, og det er mottatt tilbud på totalentreprise. Resultatet av konkurransen var at kostnadene ved prosjektet ble vesentlig høyere enn de rammene som var vedtatt for prosjektet, og de ble vurdert til å være for høye til at helseforetaket hadde mulighet for å gjennomføre utbyggingen.

Helse Vest RHF informerer videre at de ved behandling av investeringsbudsjett 2009 har sett på muligheten til å vurdere omfordeling av likviditet til gjennomføring av Helse Stavanger HF sin investeringsplan. Resultatutviklingen i helseforetaket i 2008, og da særlig mot slutten av året, satt imidlertid Helse Stavanger HF i en dårligere likviditetsmessig situasjon enn tidligere forutsatt. Helse Vest RHF vurderer at de ikke har mulighet til å dekke opp den manglende likviditeten til å gjennomføre den ønskede investeringsplanen. Helse Vest RHF har derfor vurdert det slik at det ikke er mulig å starte opp BUPA i 2009 og bedt om at Helse Stavanger HF prioriterer prosjektet inn i investeringsplanen for 2010.

Det er bred enighet om behovet for å få realisert nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrien i Stavanger, og det er beklagelig at det ikke har vært mulig å innarbeide prosjektet i investeringsplanen for 2009. Det er derfor viktig for realisering av prosjektet i 2010 at Helse Stavanger HF har fokus på å få skapt et godt økonomisk resultat for 2009.

Jeg vil i styringsdialogen med Helse Vest RHF følge opp at de ivaretar sitt ”sørge for” ansvar overfor barn- og unge med behov for psykisk helsehjelp i Helse Stavanger HF sitt opptaksområde.