Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:843 (2008-2009)
Innlevert: 10.03.2009
Sendt: 10.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til oppslag i media i Troms 21.februar og VG 22. februar 2009 der det fremkommer at ambulansehelikopteret på UNN har fastmontert heis, men at denne ikke kan benyttes under oppdrag.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke den operative beredskapen ved å ta i bruk redningsheisen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til mitt brev av 4. mars i år til Fremskrittspartiets stortingsgruppe hvor jeg ga en redegjørelse for denne saken.

Luftambulansetjenesten i Norge har gjennom mange år benyttet en enkel teknikk med fast underhengende tau for å få rask tilgang til pasienter i situasjoner der det er vanskelig å lande. Prosedyrene knyttet til denne teknikken er anerkjent av International

Commission for Alpine Rescue og benyttes av luftambulansetjenester i en rekke europeiske land. Teknikken anses som enkel og trygg når den forberedes godt og trenes på jevnlig. En godt trenet besetning gjennomfører vanligvis hele prosedyren på ca. 15 minutter. Basene trener på dette ukentlig, og det gjennomføres noen titalls reelle ”underhengende oppdrag” hvert år. Det har ikke vært alvorlige uhell med denne prosedyren siden den ble introdusert i Norge i 1978. Prosedyren dekker enkle redningssituasjoner over land – redningshelikoptertjenesten tar seg av mer krevende redningsoppdrag.

Luftambulansetjenesten ANS, som eies av de fire regionale helseforetakene, forvalter kontraktene med operatørene innen luftambulansetjenesten. Det ble inngått nye kontrakter om ambulansehelikopter fra 1. juni 2008. I de gjeldende kontraktene er operatørene pålagt å kunne tilby redningsmetoden med fast underhengende tau. Kravet ble fastsatt etter en bred høringsrunde i forkant av anskaffelsesprosessen. Operatørene plikter å ha innfestingsmetode og prosedyre som er godkjent av luftfartsmyndighetene.

Dette kravet har til nå ikke vært fullt ut tilfredsstilt ved alle baser, dette gjelder bl.a. i Tromsø. Luftambulansetjenesten ANS oppfatter dette som et alvorlig mislighold av kontrakten og har iverksatt avkorting i fast vederlag inntil kravet er oppfylt. Operatøren ved basen i Tromsø har valgt å kjøpe en heisarm for innfesting av fast tau fordi dette raskt kunne gjøre basen operativ med en godkjent ordning. Samtidig utredes en endelig løsning, og heisene planlegges solgt når denne er på plass.

Ved basen i Tromsø er det en opsjon på bruk av heis. Luftambulansetjenesten ANS er kjent med at legene ved luftambulansebasen på UNN ville foretrekke heis framfor prosedyren med fast tau. Luftambulansetjenesten ANS har imidlertid ikke mottatt noen formell anmodning om å utløse opsjonen på heis ved basen, før de mottok anmodning om iverksettelse av et prøveprosjekt med heis søndag 22. februar d.å.

Luftambulansetjenesten ANS har informert Helse- og omsorgsdepartementet om at de i samråd med Helse Nord RHF, vil iverksette en utredning med tanke på om det kan iverksettes et prøveprosjekt som kan gjennomføres på en trygg og kostnadseffektiv måte. En slik løsning vil føre til økte investeringer og økt treningsbehov. Det er også usikkert om heisoperasjoner bør utføres i et konsept med tre besetningsmedlemmer. Det vil i så fall innebære behov for økt bemanning. En slik utredning må også avklare forholdet til redningshelikoptertjenesten.

Jeg legger til grunn at Luftambulansetjenesten ANS i samarbeid med Helse Nord RHF foretar de nødvendige faglige vurderinger for å sikre at luftambulansetjenestens utstyr og prosedyrer er trygge og effektive, både for pasienter og besetning.