Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:848 (2008-2009)
Innlevert: 11.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 17.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ot. prp. nr. 47 (2007-2008) inneholdt ikke en videreføring av barnehagelovens § 1 tredje og fjerde ledd. Statsråden informerte i brev til Stortinget datert 23. mai 2008 at Kunnskapsdepartementet planla å sende forslag til følgeendringer på høring høsten 2008 med behandling i Stortinget vårsesjonen 2009.
Kan statsråden gjøre rede for framdrift og status i saken?

Begrunnelse

Ot. prp. nr. 47 (2007-2008) inneholdt ikke en videreføring av barnehagelovens § 1 tredje og fjerde ledd fordi Bostadutvalget i sin innstilling ikke tok stilling til dette. Departementet varslet i proposisjonen at de ville komme tilbake til endringer som følge av en ny formålsparagraf, og statsråden informerte i brev til Stortinget datert 23. mai 2008 at Kunnskapsdepartementet planla å sende forslag til følgeendringer på høring høsten 2008 med behandling i Stortinget vårsesjonen 2009. Videre påpekte statsråden at ny formålsparagraf ikke ville tre i kraft før Stortinget har behandlet følgeendringer. Statsråden skrev for øvrig i sitt brev at han mener det bør legges til rette for at den enkelte barnehage skal ha mulighet til å fastsette egne regler om tros- og livssyn i vedtektene som et tillegg til formålsparagrafen. Departementet har nylig via media opplyst at forslaget ikke enda er sendt på høring, men at dette skal skje i løpet av våren. Det er en veldig viktig forutsetning for at et mangfold av ulike barnehager kan eksistere at den enkelte barnehage fortsatt har mulighet til å fastsette egne regler om tros- og livssyn i egne vedtekter.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Forslaget til ny formålsparagraf som ble fremmet i Otprp. nr. 47 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (Om formålet med barnehagen) inneholder ikke en videreføring av gjeldende barnehagelov § 1 tredje og fjerde ledd. Dette er fordi at Bostadutvalget i NOU 2007:6 Formål for framtida ikke tok stilling til om tredje og fjerde ledd skulle videreføres.

Departementet skrev i Ot prp. nr. 47 (2007-2008) at vi vil komme tilbake til endringer som følgje av ny formålsparagraf. I brev av 23. mai 2008 ble det varslet at departementet planla å sende forslag til følgeendringer på høring høsten 2008 med behandling i Stortinget vårsesjonen 2009.1 lys av tidspunktet for Stortingets behandlingen av Ot prp. nr. 47 (2007-2008) og de endringene komiteen foretok i formålsbestemmelsen, var det nødvendig å vurdere følgeendringene nærmere. Departementet tar sikte på å sende på høring et forslag til følgeendringer våren 2009.