Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:849 (2008-2009)
Innlevert: 11.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 20.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gikk i februar 2009 ned med 10,7 % sammenlignet med i fjor. Utenlandstrafikken gikk ned med hele 14,2 % og innenlandstrafikken med 8,9 %. Dette er alvorlig for Avinors inntekter som er basert på ulike former for brukerbetaling og ikke statlige bevilgninger. Avinor har et omfattende investeringsprogram bl.a. for å møte myndighetspålagte tiltak vedr. utvidet sikkerhetsområder og lysanlegg.
Vil statsråden vurdere tiltak for å redusere belastningen på selskapet?

Begrunnelse

Avinor har i flere år vært selvfinansiert. I 2008 overførte Avinor ca. 1 mrd. kr. av overskuddet fra de største lufthavnene til driften av det øvrige lufthavnnettet. Avinors inntekter er basert på inntekter fra de reisende. Færre reisende gir lavere inntekter. I økonomisk krisetid må det påregnes at flytrafikken reduseres. Planlagte investering står derfor i fare for å bli utsatt. Dette kan ha konsekvenser for både sikkerheten på bakken og for de bygge- og anleggsfirma som får kansellert eller utsatt oppdrag som var planlagt igangsatt. Jeg håper derfor statsråden også vil se på tiltak for å lette situasjonen for Avinor. Avklaring av utbyttepolitikk der staten som eneeier signaliseres o-utbytte og statlig finansiering av myndighetspålagte investeringer kan være gode tiltak. Jeg peker også på at statlig kjøp av lufthavntjenester på regionalnettet kan brukes for å gi selskapet større økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte investeringer i en periode med mindre trafikk og derved mindre inntekter og håper at statsråden også vil se på dette tiltaket.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utgangspunktet for Regjeringens politikk overfor Avinor er at selskapet i størst mulig grad skal finansiere virksomheten gjennom egne inntekter og gjennom intern samfinansiering mellom bedriftsøkonomisk lønnsomme og bedriftsøkonomisk ulønnsomme enheter i selskapet.

Hele luftfartsnæringen er nå inne i en krevende periode med nedgang i trafikken og fall i inntektene. Etter flere gode år er dette noe som også får konsekvenser for Avinor. I denne situasjonen må selskapet tilpasse seg, og vi har nylig sett at selskapet har varslet at det vil utsette planlagte investeringer.

Jeg legger til grunn at selskapet i denne sitasjonen vil prioritere samfunnsoppdraget sitt, som er å drive et landsomfattende nett av lufthavner og en samlet flysikringstjeneste. Jeg vil i denne sammenheng spesielt understreke at Avinor ikke forbigående kan stenge en lufthavn eller redusere åpningstidene vesentlig uten å ta dette opp med meg.

Som eier har staten et ansvar for å sikre at Avinor for rammevilkår som gjør at selskapet kan oppfylle de oppgavene selskapet er satt til å ivareta. Staten har bedret rammevilkårene vesentlig for Avinor de siste årene ved at det har blitt åpnet for avgiftsfritt salg ved ankomst fra utlandet og ved at luftfartens infrastruktur har blitt tatt inn i opplegget for merverdiavgiftssystemet. Samtidig har Avinor et ansvar for å drive sin virksomhet mest mulig effektivt innenfor de rammene som gjelder for selskapet.

Jeg har tidligere varslet at jeg vil legge fram en stortingsmelding om virksomheten i Avinor nå i vår. Den siste utviklingen gjør det nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av rammevilkårene til Avinor sett opp mot de oppgavene selskapet skal løse. Dette arbeidet er jeg nå i gang med.