Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:851 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Onsdag 11. februar 2009 gikk det ut oppsigelsesvarsel til flere ansatte ved Hunstad skole i Bergen, og i tillegg mottok vikarer og administrativt ansatte oppsigelser. Bemanningen skal reduseres med over 30 % som følge av at regjeringen kutter i bevilgningen til skolen. Hunstad er en statlig spesialskole for hørselshemmede, og regjeringen har ikke varslet at den ønsker noen omlegging av denne strukturen.
Hvorfor velger Regjeringen å kutte i tilbudet til hørselshemmede elever ved Hunstad skole?

Begrunnelse

Regjeringen har valgt å kutte betydelig i bevilgningen til Hunstad skole. Dette medfører i disse dager store reduksjoner i det pedagogiske tilbudet til de hørselshemmede elevene ved skolen. Hunstad skole tar inn elever fra både Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland, så det er et omfattende tilbud som med dette blir svekket. Skolen er underlagt Statped Vest, som er et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter for Vest-Norge - og som igjen er direkte underlagt Regjeringen.
Det kan synes som om kuttet fra Regjeringen er et uttrykk for et ønske om å legge ned tilbudet ved Hunstad skole. I så fall er det oppsiktsvekkende at Regjeringen ikke er redelige nok til å fremme et forslag om dette, for det oppleves svært frustrerende både for elevene, foresatte og tilsatte når det kuttes så kraftig i et viktig tilbud uten noen faglig begrunnelse. Den betydelige kompetansen som institusjonen har bygd opp gjennom mange år står nå i fare for å forsvinne. FAU-lederen ved skolen omtaler det som "en ren rasering av et godt undervisningstilbud". Reduksjonen i tilbudet vil selvsagt også få konsekvenser for tegnspråket samlet sett i Norge.
Det er viktig å sikre hørselshemmede barn den samme kvaliteten i opplæringen som andre barn får. Dagens regjering lovet i valgkampen i 2005 at pengene skulle strømme til den norske skolen, og SVs partileder Kristin Halvorsen uttalte til Dagsavisen 25. august 2005 at "hvis vi kommer i Regjering skal Norge få en skole det skinner av". Vi vet i dag at over halvparten av kommunene skal kutte i sine skolebudsjetter i 2009, og det i dag er færre lærerårsverk i grunnopplæringen enn det var da dagens regjering overtok i 2005. Tilbudet til de hørselshemmede elevene ved Hunstad skole er nå i ferd med å bli alvorlig svekket som følge av kuttene, og verken elever, foresatte eller tilsatte føler det er "en skole det skinner av".

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Hunstad skole er underlagt Statped Vest, som er ett av 13 statlige spesialpedagogiske kompetansesentre i Statped. Bevilgningene til Statped går over kap. 230 i statsbudsjettet. Statped Vest mottar en samlet bevilgning som skal dekke all drift underlagt senteret. I tildelingen er det synliggjort hvor mye av bevilgningen som er beregnet til internat- og skoledrift. Det er likevel direktøren ved Statped Vest som har ansvar for å prioritere innenfor rammene til den totale virksomheten, og fordele de økonomiske midlene mellom ulike avdelinger, skolene inkludert.

Den samlede bevilgningen til Statped Vest er noe redusert i 2009 i forhold til 2008. Denne reduksjonen knytter seg blant annet til en generell justering på kap. 230 i statsbudsjettet og til redusert etterspørsel i deler av virksomheten. Den delen av tildelingen til Statped Vest som er beregnet på skole- og internatdrift ved Hunstad skole, er for våren 2009 videreført på samme nivå som tildelingen for høsten 2008. Midlene til skole- og internatdrift for høsten 2009 tildeles etter søknad for skoleåret 2009/2010 fra de ulike kompetansesentrene.

De siste to tiårene har tallet på heltidselever ved alle kompetansesentrene som arbeider med hørselshemmede gått ned. Tilsvarende som ved andre sentre, har også Hunstad skole nå færre helårselever, samtidig som antall deltidselever har gått noe opp. Dette er en utvikling vi ser på landsbasis og som har bakgrunn i foreldrenes valgmulighet mht. skoletilbud, jf. St.meld. nr 14 (2003–2004) og Innst. S. nr. 161 (2003–2004). Foreldre med hørselshemmede barn velger i dag i stor grad lokale opplæringstilbud for sine barn, fremfor heltidsopplæring ved ett av de statlige kompetansesentrene. Dette har gjort det nødvendig for kompetansesentrene i Statped å dreie tilbudet til barn og unge med hørselsvansker, og en større del av ressursene går til utadrettet virksomhet, deriblant råd og veiledning til kommuner og skoler, samt til arbeid overfor barn og unge med cochlea implantat. Kompetansesentrene gjør videre en betydelig innsats knyttet til opplæring av foreldre i tegnspråk.

Høsten 2008 ble bevilgningen knyttet til drift av Hunstad skole noe redusert i forhold til tidligere år. Dette hadde bakgrunn i elevtallsutviklingen som er beskrevet over, og at et internat var lagt ned pga. lav etterspørsel. Statped Vest har i 2009 valgt å redusere antall stillinger ved Hunstad skole, basert på en helhetsvurdering av behov og tilbud til hørselshemmede elever i sitt område.

Kunnskapsdepartementet mener at elevene ved Hunstad skole får et forsvarlig pedagogisk tilbud innenfor de rammene skolen har fått til disposisjon.

Avslutningsvis viser jeg til Midtlyngutvalget som vil komme med en offentlig utredning innen 1. juli 2009. Utvalget ser blant annet på dimensjonering og oppgaver i Statped.