Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:852 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 20.03.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Som en konsekvens av finanskrisen så er det nå flere eksportrettede møbelbedrifter som nå ser seg nødt til å redusere eller legge ned sin virksomhet. Dette får betydelige konsekvenser for en del mindre kommuner gjennom at de opplever en betydelig vekst i arbeidsledigheten på relativt kort tid. 2 slike kommuner er Stranda og Stordal på Sunnmøre, og Stranda har allerede sendt søknad om omstillingsmidler.
Vil statsråden bidra til at disse kommunene får omstillingsmidler på linje med det som Høyanger kommune får?

Begrunnelse

En rekke eksportbedrifter blant, annet innen møbelindustrien, sliter i dag med virkningene av finanskrisen. Mange av disse bedriftene er hjørnestensbdrifter i flere mindre kommuner, og da veldig ofte konsentrert til noen få kommuner på Sunnmøre. Dette gjør at når denne typen bedrifter må legge ned sin virksomhet, eller sterk redusere så får dette store konsekvenser for disse kommunene. Når nå bedriften Ekornes legger ned sin fabrikk i Stranda kommune vil dette medføre en betydelig ledighet i en relativt liten kommune. Denne situasjonen er å sammenlikne med den som Høyanger kommune er inne i, og der staten nå har bevilget 37 millioner i omstillingsmidler. Undertegnende er kjent med at også Stranda kommune har søkt om denne typen omstillingsmidler og jeg håper i den forbindelse at statsråden vil medvirke til at også de kommunene som nå får betydelige problemer som følge av sviktende marked innen møbeleksporten får de sammen muligheter som Høyanger kommune vedrørende omstillingmidler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: La meg aller først uttrykke medfølelse med de mange enkeltpersoner som blir berørt når arbeidsplasser blir nedlagt eller står i fare for å bli det.

Kommunal- og regionaldepartementet sine virkemidler er i stor grad delegert til fylkeskommunene. Dette innebærer at fylkeskommunene har hovedansvaret for omstillingsarbeidet i eget fylke. Bedriftsrettede virkemidler håndteres av Innovasjon Norge. Fra tid til annen oppstår det imidlertid situasjoner hvor størrelsen på de endringer som utløser omstillingsbehovet gjør at virkemiddelapparatet, fylkeskommunen og kommunene gjennom sine ordinære budsjetter ikke har ressurser til å bistå i tilstrekkelig grad. I slike situasjoner kan det være nødvendig med en ekstrainnsats fra staten.

Regjeringen har derfor vedtatt kriterier for når det kan være aktuelt for staten å bidra med økonomiske midler. Kriteriene er at ”Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode, og reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.”

I en totalvurdering av situasjonen i området skal det imidlertid også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling innenfor den aktuelle bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det også være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og også økonomien i den aktuelle kommunen for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.

Høyanger kommune oppfylte kriteriene for å motta statlige omstillingsmidler. Etter en gjennomgang av situasjonen i Høyanger vedtok regjeringen at kommunen får 30 mill. kr i omstillingsmidler og 7 mill. kr i ekstraordinære skjønnsmidler.

Stranda kommune sendte en søknad, om statlige ekstraordinære omstillingsmidler og ekstraordinære skjønnsmidler, til Kommunal- og regionaldepartementet 5.3.2009. Søknaden vil bli behandlet i henhold til kriterier for statlig ekstrainnsats i omstillingsområder. Stranda kommune har bedt om et møte med Kommunal- og regionaldepartementet, og vi stiller oss positive til dette.