Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:853 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Fisjon er, etter avgiftsmyndighetenes praksis en justeringshendelse, og det er vanlig å overføre rett og/eller plikt til justering i slike tilfeller. Når fisjoner gjennomføres ved bruk av hjelpeselskap oppstår det et problem ved at hjelpeselskapet ikke oppfyller kravet til virksomhet, noe som gir plikt til å innbetale avgift til staten. Betalingsplikten kan gjelde betydelige beløp. Dette er antagelig ikke hensikten med regelverket.
Vil Regjeringen endre reglene slik at problemet blir løst?

Begrunnelse

Det vises til brev av 2. oktober 2008 fra Ernst & Young Tax Advokatfirma AS til Finansdepartementet, ved Skattelovavdelingen, hvor problemstillingen beskrives i kapittel 6.2 Fisjon der det benyttes "hjelpeselskap".
Finansdepartementet ba i brev av 8. oktober 2008 Skattedirektoratet besvare henvendelsen.
Skattedirektoratet skriver i brev av 17. februar 2009, kapittel 6, at beskrivelsen Ernst & Young kommer med medfører riktighet, og at utfisjonering til "hjelpeselskap" kan utløse samlet justeringsplikt. Direktoratet skriver imidlertid at regelverket ikke gir rom for å se bort fra en slik justeringshendelse.
Av dette kan det sluttes at regelverket trenger å justeres for at fisjon skal kunne gjennomføres ved bruk av "hjelpeselskaper" på en praktisk måte uten at det utløser utilsiktet betalingsplikt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er kjent med at Skattedirektoratet i brev av 17. februar 2008 har uttalt at overføring av fast eiendom (kapitalvare) ved en utfisjonering til ”hjelpeselskap”, som beskrevet i ditt spørsmål, kan utløse samlet justeringsplikt hos det utfisjonerende selskapet. Jeg ser argumentene for at en slik forståelse av regelverket kan virke uheldig, og jeg vil derfor i samarbeid med Skattedirektoratet se nærmere på om det eventuelt bør skje en endring av reglene på dette området.

Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at datterselskapet som i realiteten eller til slutt overtar eiendommen, vil kunne ”oppjustere” sitt fradrag for inngående avgift i den grad dette selskapet tar eiendommen i bruk i avgiftspliktig virksomhet innenfor justeringsperioden. Det er med andre ord ikke tale om at fradragsretten for inngående avgift går tapt i dette tilfellet, men en likviditetsulempe som oppstår når eiendommen overføres via et ”hjelpeselskap”.