Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:858 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 19.03.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Fjørfeprodusentene i Østfold frykter økonomisk katastrofe ved større utbrudd av fugleinfluensaen. Østfold er store på fjærfeproduksjon. Lederen i Norges fjørfelag etterlyser at staten må ta et større økonomisk ansvar enn dagens system legger opp til. Dette mener de bl.a. må skje ved omfattende nedslakting eller at kjøtt og egg ikke kan leveres til forbruker.
Vil staten opprette et fond for avhjelping ved alvorlige utbrudd av fugleinfluensa?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Faren for at vi skal få et utbrudd av alvorlig fugleinfluensa nå vurderes av Veterinærinstituttet som lav. Når fugletrekket starter i løpet av april vil imidlertid risikoen for utbrudd kunne bli noe forhøyet. Situasjonen følges løpende av Mattilsynet og Veterinærinstituttet bistår med risikovurderinger og prøvetaking. Myndighetene har en detaljert beredskapsplan og et utstrakt samarbeid med de andre EØS-landene.

Ved utbrudd av alvorlig eller høypatogen fugleinfluensa vil Mattilsynet kunne gi pålegg om nedslakting og sanering. Matloven har egne bestemmelser om rett til erstatning ved slike offentlige pålegg. Det er med hjemmel i Matloven fastsatt forskrift om erstatning etter offentlige pålegg som regulerer dette nærmere. Utgiftene ved denne erstatningsordningen dekkes av bevilgningen på post 73, kapittel 1143. Dette er en overslagsbevilgning nettopp på grunn av at det kan bli større utbrudd av alvorlig dyresjukdom med omfattende nedslakting og store kostnader.

Virksomheter som ved et utbrudd av fugleinfluensa befinner seg innenfor sonen uten selv å være smittet, vil kunne få dispensasjon fra Mattilsynet til å levere dyr til slakt på visse betingelser, når dette vurderes som smittemessig trygt. I forbindelse med utbruddet i Trøgstad ble det av Mattilsynet gitt klarsignal for slik slakting. Det viktig at slakterinæringen for fremtiden er forberedt på å kunne håndtere en slik situasjon for å redusere tap mest mulig.

Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning og næringen ser på fremtidige rutiner i fellesskap for å sikre smidig håndtering av eventuelle utbrudd, innenfor regelverket og de budsjettmessige rammene som Stortinget har vedtatt.