Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:862 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av justisminister Trond Giske

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre for hvorfor omorganiseringen av Follo politidistrikt skjer i strid med et stort antall kommuner uten at Stortinget blir konsultert, i strid med Stortingets forutsetninger ved behandlingen av politireformen, statsrådens forvisninger om at kommunene skulle bli hørt og at disse skulle bli vektlagt?

Begrunnelse

Jeg viser til undertegnedes skriftlige spørsmål nr 788 vedrørende situasjonen i Follo politidistrikt og den sene tilsettelsen av nye ansatte i politidistriktet. I sitt svar viser statsråden til at utlysning og tilsetting er utsatt noe i Follo politidistrikt knyttet til den forestående nye organiseringen av politidistriktet. Politidistriktet overleverte sin rapport til Politidirektoratet og Justisdepartementet i månedsskiftet januar/februar 2009. Grensereguleringer vil ifølge statsråden bli gjort i løpet av mars måned. Undertegnede viser til interpellasjonsdebatt i Stortinget den 03. mars 2008 hvor temaet ble diskutert. I komitéinnstillingen til politirollemeldingen er det én setning som til nå til dels har blitt misbrukt av sittende statsråd, nemlig at man åpner for en «en viss mulighet for oppmykning av rammene for å organisere polititjenesten lokalt for å sikre rekrutteringen av politiutdannet personell og bedre tjenestetilbudet lokalt».
Politiloven § 16 åpner for grensereguleringer, som i hvert enkelt tilfelle er en sak for Regjeringen i statsråd. Stortinget åpnet da for en justering i organiseringen lokalt, med begrensede forsøk i utvalgte distrikter.
Utredningen om Follo politidistrikt er fortsatt ikke en justering. Det er en rasering av nærpolitiet i ett av landets mest befolkningstette strøk og med storbyutfordringer, med sitt naboskap til både Oslo og svenskegrensen. Å legge ned et stort antall lensmannskontorer i dette området er heller ikke et begrenset forsøk, men et omfattende forsøk. Høyre har aldri vært med på å åpne for denne type omfattende forsøk og rasering av lensmannskontorene som man legger opp til. I en situasjon hvor finanskrisen slår til for fullt vil behovet for tilgjengelig nærpoliti bli større, ikke mindre. Ikke minst innebærer dette omfattende forsøket at man ser bort fra politirollemeldingens klare føringer på hvor viktig dette er i forhold til den sivile rettspleien på grunnplanet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innledningsvis vil jeg vise til at det var en samlet komite som ba om at det ble gjennomført en prøveordning, jf. Innst. S. nr. 145 (2005-2006) hvor det står:

”Komiteen mener at samfunnsforhold og oppgaver endrer seg over tid, og politi- og lensmannsetatens struktur kan derfor ikke være helt fastlåst. Komiteen mener at det skal være en viss mulighet for oppmykning av rammene for å organisere polititjenesten lokalt for å sikre rekrutteringen av politiutdannet personell og bedre tjenestetilbud lokalt. Det vises til politiloven § 16 der grensereguleringer i hvert enkelt tilfelle er en sak for regjeringen, som overfor Kongen i statsråd innstiller på endringer i tjenestestedenes grenser. Komiteen ønsker å åpne for justering i organiseringen lokalt med begrensede forsøk i utvalgte distrikter.”

Videre vil jeg vise til sluttevalueringen av Politireform 2000 som konkluderte med at dagens inndeling i over 380 lensmanns- og politistasjonsdistrikt er lite hensiktsmessig, og at en mer hensiktsmessig inndeling er det enkelttiltak som vil ha størst effekt med tanke på å realisere hovedmålene i reformen. Dels er det for mange små enheter som er med på å komplisere samarbeidet, og dels er organiseringen på tjenestenivå lite rasjonell i forhold til dagens kommunikasjon og bosetting.

Politidirektoratets bemanningsutredning ”Politiet mot 2020” fremhever også at dagens organisasjonsstruktur med mange og til dels små enheter er en faktor som i stor grad påvirker bemanning, kompetanse og ressursutnyttelse. Utredningen påpeker at politiet må organisere ressursene slik at det gis hensiktsmessig respons på publikums behov for hjelp og service. Utredningen mener at et sentralt tema i tiden som kommer bør være politiets arbeidsmetoder i lokalsamfunnet framfor antallet tjenestesteder og lokaliseringen av disse, og en løpende tilpassing av organisasjonsstrukturen fremheves som et hovedtiltak for å møte fremtidens bemannings- og kompetansebehov. Organisasjonstilpassinger kan frigjøre politiinnsats og ha betydning for rekruttering og kompetanse.

Follo politidistrikt har gjennomført en omfattende omorganiseringsprosess med bred medvirkning fra de tillitsvalgte og de berørte kommuner. Arbeidet med omorganiseringen har vært organisert som et prosjekt med styringsgruppe, prosjektgruppe og to fylkesvise arbeidsgrupper med deltakelse fra samtlige ordførere. Fire ordførere, to fra Akershus og to Østfold, har sittet i styringsgruppen. Forslaget til ny organisasjonsmodell har vært på høring i samtlige kommuner i distriktet.

Statsråd Storberget hadde den 30.01.09 et møte med ordførerne i Follo politidistrikt, hvor ordførerne betegnet prosessen og egen mulighet til deltakelse i prosessen som meget bra. Det ble gitt uttrykk for forståelse for behovet for et mest mulig effektivt politi og at prosessen hadde vært særdeles lærerik.

Det er riktig som representanten skriver i sin begrunnelse til spørsmålet at Politidirektoratets innstilling i saken er oversendt departementet. Saken ligger i departementet til behandling.