Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:863 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Skoleturen til Polen og Auschwitz som til nå har vært arrangert for elevene i 10. klasse ved Ulstein ungdomsskule, står i fare for å bli stanset. Årsaken er strid om tolkning av gratisprinsippet i grunnskolen. Turene er finansiert gjennom at elevene tjener pengene de trenger til billett gjennom salg av fisk og annen dugnadsjobbing, slik at det ikke skal være et press på foreldrene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre informasjon til skolemyndighetene om at det fortsatt kan arrangeres skoleturer?

Begrunnelse

I en pressemelding 7. februar 2009 uttalte kunnskapsministeren:

"Det er likevel ingen ting i veien for å samle inn penger fra elevene så lenge elevene ikke pålegges å betale, men tvert i mot at alle får delta på aktuelle turer uavhengig av betaling. Dugnad, kakelotteri og kronerulling inn til en klassekasse er det fortsatt full anledning til å organisere, sier kunnskapsministeren."

Etter kunnskapsministerens presisering var det grunn til å tro at det skulle bli lettere å få arrangert turer, men slik har det dessverre ikke blitt.
Stiftelsen Hvite busser får fortsatt meldinger fra foreldre og lærere om at skoleledelse, kommuneledelse og utdanningsdirektører hos fylkesmennene tolker gratisprinsippet så strengt at man enten må slutte med turer med Hvite busser, eller må gjennomføre dem i skoleferiene og uavhengig av skolen.
Dvs. det må da gå i foreldreregi, fordi man får beskjed om at det ikke er lov å samle inn penger til disse turene. Det hele blir derfor veldig tungt og vanskelig for dem som ønsker å få til turene.
Jeg mener disse turene har stor verdi som dannelsesreiser for ungdom, ikke minst i en tid med tendenser til nynazisme, rasisme, mobbing og andre negative holdninger. Det er kanskje viktigere enn noen gang at det legges til rette for at slike turer arrangeres.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Retten til gratis grunnskoleopplæring følger av opplæringsloven § 2-15 som ble endret av Stortinget i 2002. Etter endringen går det klart frem at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for alle elever og deres foresatte. Regelen innebærer at elevene ikke kan pålegges å dekke utgifter tilknyttet opplæringen, herunder skoleturer. Frivillig betaling og andre bidrag som kommer alle elevene til gode har vært, og er fremdeles, lovlige. Dugnad, kakelotteri og kronerulling inn til en klassekasse er det fortsatt full anledning til å organisere.

Jeg er enig i at slike turer som er nevnt i spørsmålet kan være en viktig del av opplæringen og det holdningsskapende arbeidet mot diskriminering og rasisme. Det er derfor særlig viktig at alle elever får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling.

Etter at regelverket ble endret i 2002 ble det i rundskriv F-14-03 gitt veiledning om praktisering av regelverket i forhold til skoleturer. Etter dette har det vært ført tilsyns- og veiledningsvirksomhet med retten til gratis offentlig grunnskole av fylkesmannsembetene i flere fylker.

I forbindelse med at retten til gratis videregående opplæring ble utvidet til å omfatte læremidler, har departementet og Utdanningsdirektoratet gitt utfyllende informasjon om regelverket vedrørende skoleturer til fylkesmennene og fylkeskommunene, der det ble understreket at det fortsatt er anledning til å reise på slike turer. Informasjonen ligger nå samlet og enkelt tilgjengelig for foreldre, elever, lærere og skoleledere på regjeringen.no.