Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:864 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 20.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede viser til den kommende sammenslåingen av Notodden, Rjukan og Sykehuset Telemark. I den forbindelse er det usikkerhet knyttet til hvordan problematikken med underskuddet ved Notodden og Rjukan håndteres.
Vil statsråden sørge for at underskuddet ikke videreføres inn i det nye foretaket, og hvordan vil han eventuelt håndtere en slik situasjon?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den kommende sammenslåingen av Notodden, Rjukan og Sykehuset Telemark. I den forbindelse er det usikkerhet knyttet til hvordan problematikken med underskuddet ved Notodden og Rjukan håndteres.
Undertegnede er bekymret over den økonomiske situasjonen ved de nevnte sykehus, og er derfor opptatt av at underskuddet ikke får konsekvenser for pasientbehandlingen, i etterkant av sammenslåingen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: La meg innledningsvis presisere at jeg som statsråd, i tråd med Stortingets forutsetninger, stiller krav til det økonomiske resultatet i hver av de fire helseregionene. Som alle andre sektorer må helseforetakene forholde seg til de bevilgningene som Stortinget har stilt til disposisjon gjennom statsbudsjettet, noe annet ville være grunnleggende udemokratisk. Det er derfor stilt krav om at alle de fire helseregionene skal vise regnskaper i balanse i 2009.

Det er for tiden flere store og viktige omstillingsprosesser som skal gjennomføres i Helse Sør-Øst. Dette skal skje innenfor den inntektsrammen Helse Sør-Øst RHF har blitt tildelt av Stortinget. Et av tiltakene som er satt i verk er endring av helseforetaksstrukturen i regionen. Disse endringene skjer uavhengig av om helseforetakene har opparbeidede underskudd eller ikke. Regnskapsmessig følger tidligere års underskudd med inn i de nye enhetene på samme måte som for eksempel da Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble slått sammen. Underskudd fører til at helseforetakene framstår med tilsvarende mindre egenkapital, men så lenge det ikke stilles krav om at egenkapitalen skal bygges opp igjen, det vil si at underskuddene skal dekkes inn, vil ikke disse underskuddene påvirke pasientbehandlingen.

Dersom en ønsker å sanere opparbeidede underskudd ved å tilføre mer egenkapital i noen av helseforetakene må disse få en større del av den samlede inntektsrammen enn tidligere. Andre helseforetak må da få en mindre andel, med tilsvarende innsparinger der. Det er det regionale helseforetaket som er ansvarlig for å fordele Stortingets bevilgning og stille krav om økonomisk resultat til sine helseforetak. Jeg har tillit til at styret og administrasjonen gjør dette på en gjennomarbeidet og god måte slik at helseforetakene i regionen settes i stand til å fylle regionens ”sørge for”-ansvar.